Kehittämishankkeet

 

Työelämäpalvelut koordinoi, suunnittelee ja toimii aktiivisesti erilaisissa  kehittämishankkeissa. Kehittämistyössä merkittävässä roolissa ovat erilaiset hankkeet, joita toteutetaan yhteistyössä muiden koti- ja ulkomaisten oppilaitosten ja työelämän kanssa. JKO toimii hankkeissa sekä koordinaattorina että kumppanina. Käynnissä on useita OPH:n, OKM:n ja ESR:n rahoittamia kehittämishankkeita.

 

Hankkeiden tavoitteena on mm.

 • luoda uusia pysyviä toimintamalleja
 • tukea opetussuunnitelmatyötä ja kurssisuunnitteluamme
 • edistää työelämäyhteistyötä ja kehittää työelämän osaamista
 • vahvistaa opiskelijoiden ammatillisen osaamisen kehittymistä
 • kehittää tutkintojen työelämävastaavuutta
 • verkostoitua
 • kehittää opettajien työelämäosaamista

 

Hanketoiminnan painopisteitä 2019-2020:

 • ammatillisen koulutuksen uudistuksen toimeenpano ja juurruttaminen
 • asiakaslähtöinen kumppanuuksien kehittäminen  
 • työelämän monikulttuurisuusosaamisen kehittäminen 
 • tuetun asuntolatoiminnan kehittäminen, pilotointi ja yhteistyöverkoston luominen
 • kansainvälinen liikkuvuus

 

Tutustu tarkemmin käynnissä oleviin ja päättyneisiin hankkeisiin vasemmalla olevien linkkien avulla!

 

Lisätietoja hankkeista:

Nina Maarit Partanen
Hankekoordinaattori
Puh. +358 (0)50 389 9648
Sähköposti: ninamaarit.partanen (at) jko.fi 

Meneillään olevia kehittämishankkeita:

 

Voin hyvin! 1.1.2018-31.12.2019

Hanke syntyi ajatuksesta koota uudenlainen verkosto nostamaan esiin yhteisöllisyyden, osallisuuden ja hyvinvoinnin teemaa oppilaitosten arjessa. Hankkeelle valikoitui kolme päätavoitetta: Yhteisöllisyyden vahvistaminen, opiskeluhuollon toimijoiden verkoston osaamisen kehittäminen ja osallisuuden vahvistaminen rakenteita kehittämällä.

 

JKO:n tavoitteena hankkeessa on mm. tukea yksilöllisiä opintopolkuja ja opiskelijoiden hyvinvointia hyödyntäen uusien tutkintojen perusteita. Analysoimme tutkintojen perusteista teemat, jotka liittyvät hyvinvointiin ja osallisuuteen. Nämä teemat jalostetaan toiminnallisuudeksi hyvinvoinnin vuosikalenteriin ja toimintaan osallistuvat opiskelijat, henkilöstö ja työelämä.

 

Hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ja osatoteuttajina ovat Jyväskylän Kristillinen opisto, Ammattiopisto Spesia, Jyväskylän palvelualan opisto sekä Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä. Hanketta rahoittaa opetushallitus.

JKO:n hankesivut

Samassa veneessä 6 – Ankkurit alas 14.12.2018-31.12.2019

Tässä hankkeessa keskeisenä tavoitteena on varmistaa uudistettujen toimintaprosessien juurtuminen ja vakiintuminen käyttöön; luodaan työrauhaa ja ankkuroidaan sekä opettajien, että johdon toiminta osaksi laadunhallinnan kokonaisuutta.  Hankkeessa varmistetaan laadunhallintajärjestelmän toimivuutta ja kattavuutta, kehitetään edelleen palaute- ja tulostiedon käsittelyä ja niiden vaikuttavuutta sekä vahvistetaan hankeverkostojen välistä dialogia. Laadunhallintaprosessien ja tarvittavien dokumenttien ja asiakirjojen kokonaisuuden laatua kehitetään edelleen ja prosessien mukaiset toimintatavat jalkautetaan pysyväksi toiminnaksi.  Osana laadunhallinnan kokonaisuudenkehittämistä ennakoidaan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia (mm. vuosityöaikaan siirtymisen vaikutus keskeisiin laadunhallinnan prosesseihin) ja huomioidaan niiden vaikutukset laadunhallintaan.

 

Hankkeen päätavoitteet:

1) Päivitetyn laadunhallintajärjestelmän toimivuuden ja kattavuuden varmistaminen

2) Palaute- ja tulostiedon vaikuttavuuden varmistaminen

3) Laadunhallintamenettelyiden toimivuuden varmistaminen ja kehittäminen hankeverkostojen välisellä dialogilla

 

Hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ja osatoteuttajina ovat Jyväskylän Kristillinen opisto, Jyväskylän palvelualan opisto, Karstulan Evankelinen Opisto, Palvelualan opisto Kuopio sekä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto. Hanketta rahoittaa opetushallitus.
Hankkeen koordinoijan (Gradia) sivut

Kasvun maisema 1.5.2017-30.4.2020

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman Kasvun maisema -hankkeen taustalla ovat tarpeet lisätä nuorten monipuolisesti kuntouttavaa toimintaa ja kehittää pajatoimintaa, ennaltaehkäistä nuorten ongelmia, saada vankkaa tukea nivelvaiheisiin, lisätä vaihtoehtoisia tapoja opiskella ja sijoittua yhteiskuntaan, luoda väliportaan koulutus- ja tukimuotoja, saada apua ja tukea pulmiin ja tukea työhön sijoittumiseen, löytää mahdollisuuksia itsenäistyä tai päästä pois vaikeasta kotitilanteesta tai kaveriporukasta sekä kehittää nuorten arjen taitoja ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Hankkeessa tuotetaan ratkaisuja näihin tarpeisiin. Kasvun maisema -hanketta toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän kristillinen opisto sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.

 

Jyväskylän kristillisen opiston osatoteutus keskittyy nuorten elämänhallinnan ja arjen taitojen tukemiseen asuntolatoiminnan ja tuetun asumisen keinoin. Hankkeessa opiston asuntolassa toimii Arjen taitojen työpaja, jossa harjoitellaan erilaisia asumiseen ja arjen hallintaan liittyviä taitoja. Hankkeen aikana luodaan tuetun asumisen malli sekä asumisen opetussuunnitelma, joita voidaan levittää myös muiden toimijoiden käyttöön. Lisäksi hankkeessa kehitetään tuetun asumisen mahdollisuutta opiskelupaikasta riippumatta yhdessä eri toimijoiden ja viranomaisten kanssa. Tavoitteena on ottaa kansanopiston mahdollisuudet nuoren tukemisessa käyttöön mahdollisimman laajasti luoden sekä opiskelun että asumisen sisältäviä palvelupaketteja arjen taidoissa tukea tarvitseville nuorille.

Hankkeen sivut

Hanketuloskortti

Hankkeen esittelyvideo. Julkaistu 7.3.2019

 

Kotopaikka- Kotouttamisen paikalliset prosessit haltuun 1.3.2017 – 31.7.2019

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman Kotopaikka-hankkeen tavoitteena on tukea sujuvien, kustannustehokkaiden ja paikallista työllistymistä tukevien maahanmuuttajien kotouttamispalveluiden kehittämistä kohdekunnissa. Monikulttuurisuusosaamisen ja kotouttamisprosessien kehittämiseksi Kotopaikka-hankkeessa on mukana seitsemän Keski-Suomen kuntaa sekä perusturvaliikelaitos Saarikka . Kotopaikka -hankkeessa koulutetaan kohdekuntien henkilöstöä, luodaan työkaluja kuntarajat ylittävien vertaistukiverkostojen toimintaan, tunnistetaan paikallisia työllistymisen ja kotouttamisen polkuja maahanmuuttajille sekä järjestetään maahanmuuttajille koulutusta suomalaisen työelämän pelissäännöistä.

 

Kotopaikka- hanke on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Suomen Humanistisen ammattikorkeakoulu Oy:n, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä/Jyväskylän Aikuisopiston, Jyväskylän kristillisen opiston sekä Jyväskylän palvelualan opiston yhteishanke. Kotopaikka-hanke toimii verkostoituneesti ja tekee tiivistä yhteistyötä muiden alueellisten maahanmuuttajien kotouttamisprosesseja tai työllistymistä tukevien hankkeiden kanssa.
Hankkeen sivut
Hanketuloskortti
Kotopaikan verkko-opas

Aikuiskouluttajien uudet näköalat 1.8.2018 – 30.9.2020

Erasmus+-KA1-hanke aikuiskoulutukselle ( adult education), jossa aikuiskouluttajat ( opettajat, opot, ohjaajat jne) voivat asiantuntijavaihdossa ( staff mobility) mennä täydennyskoulutuskurssille, opettamaan omaa alaansa ( teaching assigment) tai job shadowing-jaksolle toiseen EU-maahan. Hanke kestää lv. 2018-2020. Koordinaattorina konsortiossa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja rahoittajana opetushallitus (Cimo).
Hankesivut

 

Together- Live long learning skills for everybody 2 , 2018-2020

Erasmus+- KA1-hanke ammatilliselle koulutukselle ( vocational education), jossa ammatillisen koulutuksen opiskelijat (KASO, KAIP, SEHA ja PUKI-ammattitutkinnot) voivat mennä työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen jaksolle toiseen EU-maahan (student mobility) tai heidän opettajansa asiantuntijavaihtoon tukemaan heitä ko. jaksolle ja tutustumaan työpaikkoihin  (staff mobility). Koordinaattorina konsortiossa on Seurakuntaopisto ja rahoittajana opetushallitus (Cimo).
Hankesivut

 

DigiLeidit 1.1.2019-31.12.2020

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa naisten digitaalisia taitoja. Hankkeessa kehittään klinikkatyyppinen joustava digitaalinen koulutusmalli, joka edistää osaltaan tasa-arvoa, kulttuurien kohtaamista, kotoutumista ja syrjäytymistä ehkäisyä. Hankkeen tavoitteena on tukea erityisesti maahanmuuttaja naisten digitaitoja ja kotoutumista, tarjota iäkkäämmille työntekijöille ja jo eläkkeellä oleville naisille digitaitoja ja monikulttuurisuuskasvatusta sekä edistää naisten välistä verkostoitumista sekä yhteisöllisyyttä. Hanketta rahoittaa opetushallitus (vapaan sivistystyön valtionavustus digitaalisten taitojen vahvistamiseen). Lisätietoja

PEKASO 1.1.2019-31.12.2020

Hankkeessa järjestettävän koulutuksen tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden perustaitoja ja minäpystyvyyttä kasvatus- ja ohjausalalle.​ Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat hakeutua opiskelemaan kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon, koulunkäynnin ohjaajaksi tai henkilökohtaiseksi avustajaksi.​ Hanketta rahoittaa opetushallitus (vapaan sivistystyön valtionavustus perustaitojen vahvistamiseen).
Lisätietoja

 

Maahanmuuttajien yhteiskuntavalmiudet 1.1.2019-31.12.2020

Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan kohderyhmälle räätälöity koulutusmalli, joka tukee yhteiskunta ja työelämävalmiuksia. Koulutus on tarkoitettu erityisesti maahanmuuttajanaisille, joiden kotoutumisaika on päättynyt, mutta he eivät ole työllistyneet.  Koulutus järjestetään iltapainotteisesti ja osittain verkko-opintoina niin, että se mahdollistaa esim. kotiäitien osallistumisen koulutukseen. Hanketta rahoittaa opetushallitus (opintoseteliavustus maahanmuuttajien kielitaidon sekä yhteiskunta- ja työelämävalmiuksien vahvistamiseen). Lisätietoja

Päättyneet hankkeet ja niissä tuotettua materiaalia

 

Jyväskylän kristillisen opiston koordinoimia hankkeita

 

Digituella nuorten työssäoppimista vahvistamaan 1.4.2016 – 2017

Jyväskylän kristillisen opiston koordinoiman hankkeen päätavoitteena oli vauhdittaa hankeverkoston digitaalisten ratkaisujen ja välineiden käyttöönottoa sekä niitä hyödyntävien pedagogisten toimintamallien kehittämistä lapsi- ja perhetyön sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkintojen työssäoppimisissa ja oppisopimuskoulutuksessa. Tuloksia voidaan hyödyntää laajemmin myös muissa tutkinnoissa, joissa on kohderyhmään kuuluvia nuoria. Hankeverkoston muodostivat Jyväskylän kristillinen opisto, Seurakuntaopisto (Lapuan kristillinen opisto) ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto. Hanketta rahoitti OKM. JKO:n Virtuaalikampus

e-LAPESOTE 2015-2016

Jyväskylän kristillisen opiston koordinoiman hankkeen päätavoitteena oli vauhdittaa koulutuksen järjestäjien oppimisympäristöjen kehittämistä ja monipuolistamista. Tavoitteena oli myös edistää tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä opiskelijoiden ja työelämän osaamisen kehittämisessä lapsi- ja perhetyössä sekä sosiaali- ja terveysalalla. Yhteistyökumppaneina olivat Lapuan kristillinen opisto ja Lahden Diakonian instituutti. Hanketta rahoitti opetushallitus. JKO virtuaalikampus.

 

Nuorisotakuusta perhetakuuta toteuttamaan 2014-2015

Jyväskylän kristillisen opiston toteuttamassa hankkeessa kehitettiin lapsi- ja perhetyön perustutkinnon työpaikalla tapahtuvaa työssäoppimista yhteistyössä varhaiskasvatuksen työpaikkaverkoston (Pro Familie verkosto) ja opiskelijoiden kanssa. Perhetyön mestari-kisällikoulutuksessa opiskelijat, työpaikkaohjaajat ja opettajat opiskelivat ja kehittivät yhdessä ennaltaehkäisevään perhetyöhön konkreettisia ja yhteisöllisiä menetelmiä. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

Osaamista ja toimintamalleja lapsiperheiden kotipalveluyrittäjille II 2014 -2015

Jyväskylän kristillisen opiston koordinoimassa hankkeessa jatkettiin hankekaudella 2013 – 2014 toteutetun osaamiskartoituksen pohjalta lapsiperheiden kotipalveluyrittäjinä (KOPA -yrittäjät) toimivien osaamisen kehittämistä, verkostoitumista, työssä jaksamista ja yrittäjänä toimimista. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli valmentaa laatujärjestelmäkoulutuksen avulla KOPA -yrittäjiä kohti Kotityöpalvelun sertifikaattia, yhteistyössä Suomen kotityöpalveluyhdistyksen kanssa. Hankkeessa koottiin lapsiperheisiin erikoistuneet kotipalveluyrittäjät ja muut perheiden kanssa työskentelevät toimijat yhteistyöverkostoksi tukemaan vanhemmuutta ja lapsiperheiden arjessa selviytymistä sekä ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä. Hanketta rahoitti Pirkanmaan ELY-keskus.

 

VS-jatkot 2014 -2015

Jyväskylän kristillisen opiston koordinoiman hankkeen päätavoitteena oli luoda toimintamalli, jonka avulla maahanmuuttajien ja syrjäytymisvaarassa olevien mahdollisuus sijoittua kansanopisto-opetukseen ja saada siitä hyötyä paranee. Osatavoitteina olivat verkosto-yhteistön selkeyttäminen ja vahvistaminen, ohjaus-ja tukitoiminnan suunnitelma ja sisältö sekä toimintamallin luominen ja pilotointi. Hanketta rahoitti opetushallitus.

 

Kipinää Kansanopistojen Kekeen 2012-2013

Hankkeen visiona oli lisätä verkostoyhteistyön ja vertaisoppimisen avulla kansanopistoissa opiskelevien nuorten, aikuisten ja maahanmuuttajien sekä henkilökunnan kestävään kehitykseen liittyvää tietoisuutta, motivaatiota sekä tietoja ja taitoja. Erityisenä kehittämisen ja pilotoinnin kohteena ovat ekologisen ja taloudellisen kestävyyden sekä sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden ja internaattipedagogiikan yhteen kytkeminen. Hanketta rahoitti opetushallitus.

Hankkeessa tuotettiin KEKE kipinälaatikko, jossa on konkreettisia ideoita ja välineitä kestävän kehityksen toteuttamiseen kansanopistoissa.  Tutustu kipinälaatikkoon tästäKEKE- Kipinälaatikko

Jyväskylän kristillinen opisto osallistui hankkeen aikana OKKA-säätiön vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerien suunnitteluun. Ensimmäinen vapaan sivistystyön kestävän kehityksen sertifikaatti luovutettiin Jyväskylän kristilliselle opistolle 21.3.2014.

LAPE ja NUVA vaihtarit 2013-31.3.2015

Jyväskylän kristillisen opiston koordinoimassa hankkeessa kehitettiin ja päivitettiin työpaikkaohjaajien ja opettajien osaamista lapsi- ja perhetutkinnon (LAPE) ja nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinnon (NUVA) työpaikoilla. Muut hanketoimijat: Kanneljärven, Keski-Suomen ja Kankaanpään opistot, Lapuan kristillinen opisto sekä Lahden diakonian instituutti. Hanketta rahoitti opetushallitus.

 

Hankkeita, jossa Jyväskylän kristillinen opisto on ollut hankekumppanina

 

Samassa veneessä 5 – Puhuria purjeisiin 14.12.2017–31.12.2018

Tällä hankkeella vauhditettiin, puhallettiin puhuria, reformin mukaisen laadunhallintajärjestelmän toimeenpanoon. Hankeverkostossa mukana olleet organisaatiot ovat aloittaneet omien laadunhallintajärjestelmiensä uudistamista suhteessa reformiin jo vuoden 2017 aikana, mm. päivittämällä prosessikarttoja ja keskeisten prosessien kuvauksia sekä laatimalla suunnitelmia myönnettävien tutkintojen laadun varmistamiseksi. Tämän hankkeen avulla suunnitelmat saatiin elämään – uusien toimintatapojen tueksi laadittiin tarvittavat ohjeet ja henkilöstö perehdytetään toimintatapojen käyttöön. Toimintatapojen laadun arviointi ja jatkuvan parantamisen kulttuuri korostuvat. Hankkeen avulla organisaatiot arvioivat ja kehittivät omia jatkuvan parantamisen menetelmiään. Henkilöstö, opiskelijat (ml. opiskelijakunnat) ja työelämän yhteistyökumppanit perehdytettiin ja osallistrttiin laadun jatkuvan kehittämisen prosesseihin.

 

Samassa veneessä -verkostossa korostuu yhteistyö, toisilta oppiminen, tiedon jakaminen ja yhteinen pyrkimys tuottaa työelämälle ja opiskelijoille tasalaatuista ammatillista koulutusta ja ammattitaitoa. Hankkeen päätoteuttaja oli Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ja osatoteuttajina olivat Jyväskylän kristillinen opisto, Jyväskylän palvelualan opisto, Karstulan Evankelinen opisto, Palvelualan opisto Kuopio sekä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto. Hanketta rahoitti opetushallitus.

Hankkeen sivut

URAREITTI – korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys 1.10.2015 – 30.9.2018

Valtakunnallisen ESR-hankkeen päätavoitteena oli tuottaa ammattikorkeakoulujen toimintaympäristöön soveltuva, korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden osaamisen arvioinnin ja kontekstualisoinnin viitekehys. Tätä voidaan hyödyntää sekä osaamisen arvioinnin prosesseissa että lisä- ja täydennyskoulutusten moduulisuunnittelussa, jotta maahan muuttaneet työllistyvät nopeasti.

 

Toimijat: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy/ Ammatillinen opettajakorkeakoulu (hankkeen koordinoija), Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän kristillinen opisto, Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Laurea – ammattikorkeakoulu Oy, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä/ Sedu Aikuiskoulutus, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy ja Turun ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeen sivut 

 

Artikkeli:Kansanopistot ja minäpystyvyyden tukeminen. Naskali, L. & Salvi, S. (2018).  HAMK Unlimited Journal 24.4.2018.

Hankkeen e-julkaisu: Urareitti-hankkeen satoa – Uusia malleja korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kielikoulutukseen, ohjaukseen ja osaamisen tunnistamiseen

 

Kotona Jyväskylässä 1.1.2016-30.6.2018

Tämä ESR-hanke oli osa valtakunnallista Kotona Suomessa – toimenpidekokonaisuutta, joka koostui kahdesta hankeosiosta: Hyvä polku ja Hyvä alku. Kotona Jyväskylässä oli yksi seitsemästä Hyvä alku pilottiprojektista. Hankkeen tarkoituksena oli maahanmuuttajien alkukartoitukseen keskittyminen sekä lähtötilanteen selvittämisen avulla henkilökohtaisen suunnitelman laatimiseen kohti suomalaista yhteiskunnan jäsenyyttä esimerkiksi jatkokoulutuksen, työllistymisen tai yrittäjyyden avulla.

 

Hanketta koordinoi Jyväskylän kaupunki ja toisena osatoteuttajana on Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Hankkeessa kehitettävää Poluttamo-mallia olivat luomassa seuraavat oppilaitokset: Jyväskylän aikuisopisto, Jyväskylän kansalaisopisto, Jyväskylän kotitalousoppilaitos sekä Jyväskylän kristillinen opisto.
Hankkeen sivut 

 

Näyttötutkintoaineistojen kehittämishanke (AT) 2016-2017

Hankkeen tavoitteena oli Koulunkäynnin ja aamu-ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon näyttötutkinnon suunnittelu- ja arviointimateriaalien kehittäminen ja yhtenäistäminen hankeverkoston kesken. Tavoitteena oli myös tuottaa valtakunnallista näyttötutkintoaineistoa selkeyttämään tutkinnon suorittajan, työelämäarvioijien ja koulutuksenjärjestäjien toimintaa ja yhtenäistää näyttötutkinnon suorittamisen ohjeita ja arviointilomakkeita. Hanketta koordinoi Lahden diakonian instituutti. Hankeverkoston muodostavat Helsingin Diakoniaopisto, Oulun Diakoniaopisto, Kalajoen kristillinen opisto sekä Jyväskylän kristillinen opisto. Hanketta rahoitti opetushallitus. Hankkeen sivut.

 

Samassa veneessä 4 – Asiakkaat airoihin 15.12.2016–31.12.2017

Hankkeella valmistauduttin reformin toimeenpanoon kehittämällä ja varmistamalla yksilöllisten opintopolkujen, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja osaamisen arvioinnin prosesseja sekä koulutuksen järjestäjän tutkintojen myöntämisen laatua. Hankeessa uudistettiin toimintajärjestelmiä ammatillisena peruskoulutuksen ja näyttötutkintona järjestettävän koulutuksen osalta. Prosessit toteutuvat aikaisemmin osittain koulutusmuodoittain, nyt prosessi on samanlainen kaikille opiskelijoille. Hanketta koordinoi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja muita hanketoimijoita ovat Jyväskylän kristillinen opisto, Jyväskylän palvelualan opisto, Palvelualan opisto Kuopio sekä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto. Hanketta rahoitti opetushallitus. Hankkeen sivut

 

Osaamispro 2017

10 kansanopiston yhteistyöhankkeen tavoitteena oli kehittää osaamisen arviointia ja siihen liittyviä toimintatapoja siten, että mahdollisimman suuri osa ammattitaidosta voidaan arvioida näyttöperusteisesti, ensisijaisesti työpaikoilla. Hankkeessa kehitetiin muuhun kuin arvioijien fyysiseen läsnäoloon perustuvia menetelmiä osaamisen arviointiin sekä opetushenkilöstön ja työelämän arvioijien kriteeriperustaista arviointiosaamista. Hanketta koordinoi Haapaveden opisto, muita hankekumppaneita ovat Jyväskylän kristillinen opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, Kankaanpään opisto, Kanneljärven opisto, Kaustisen evankelinen opisto, Keski-Suomen opisto, Peräpohjolan opisto, Rovala-opisto sekä Pohjois-Savon opisto. Hanketta rahoitti opetushallitus. Hankkeen sivut.

 

MAUSTE-hanke 2015-2016

JAMK:in koordinoiman MAUSTE-hankeen tavoitteena oli edistää fertiili-ikäisten maahanmuuttajien seksuaaliterveyspalveluiden käyttöä ja parisuhteeseen, vanhemmuuteen sekä turvataitoihin liittyviä tietoja ja taitoja.Hankkeessa vahvistettiin ammattilaisten monikulttuurista seksuaaliterveyden osaamista. Alueellisesti hanke painottui Keski-Suomen ja Itä-Suomen alueille, joissa pilotoitiin hankkeessa kuvattuja interventioita ja seksuaaliterveyden palvelumalleja. Tuloksia levitetään hankkeessa tuotettujen julkaisujen ja luodun verkostomallin kautta muualle Suomeen. Hanketta rahoitti THL. Hankkeen julkaisu.

 

Samassa veneessä 3 – Arvioinnin aallokossa, 2015 -2016

Keski-Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat kehittäneet laadunhallintaa Samassa veneessä-hankkeen avulla vuodesta 2014. Laadun kehittämisessä korostuu koulutuksen järjestäjien yhteistyö, toisilta oppiminen, tiedon jakaminen ja yhteinen pyrkimys tuottaa alueen työelämälle ja opiskelijoille tasalaatuista koulutusta sekä ammattitaitoa.
Tämän hankkeen tavoitteena oli kehittää toiminnan kokonaisvaltaista arviointia, lisätä laatutyön avoimuutta ja viestintää erityisesti sidosryhmille sekä osallistaa henkilöstö laadun kehittämiseen tehostamalla palauteprosesseja. Hanketta koordinoi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja sitä rahoitti OPH.

ALISA – laadun ja vaikuttavuuden parantaminen näyttötutkinnoissa 2015 -2016

Hankkeen avulla jatketttin verkkoteknologian käytön tehostamista näyttötutkintotoiminnassa ja systemaattisen arviointi- ja palautejärjestelmän kehittämisessä (painopisteenä erityisesti työelämän näkemykset). Lisäksi hankkeessa tuotettiin sähköistä opetus- ja ohjausmateriaalia edistämään tutkintojen suorittamista opiskelijoiden erilaisissa elämäntilanteissa, parannettiin opiskelijan ohjausta ja opiskeluvalmiuksien selvittämistä kehittämällä erilaisia kartoitusmenetelmiä. Tavoitteena oli myös yhteistyön tiivistäminen tutkintotoimikuntien kanssa sähköisten palveluiden käytössä. Hankeverkoston muodostivatJyväskylän kristillinen opisto, Valkealan kristillinen kansanopisto, Kanneljärven opisto, Kankaanpään opisto ja Lapuan kristillinen opisto. Hanketta koordinoi Raudaskylän kristillinen opisto ja sen rahoitti opetushallitus.

 

PALAVA- Laadun ja vaikuttavuuden parantaminen ammatillisessa lisäkoulutuksessa 2013-2014

Lapuan kristillisen opiston koordinoimassa hankkeen päätavoitteena oli näyttötutkintotoiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantaminen ammatillisessa lisäkoulutuksessa. Muita hanketoimijoita ovat Jyväskylän, Lieksan, Raudaskylän kristilliset opistot, Valkealan kristillinen kansanopisto sekä Kanneljärven ja Kankaanpään opistot. Hanketta rahoitti opetushallitus.

 

Hankkeessa tuotettiin mm. suntion ammattitutkinnon avoin käsikirja. Taustana sähköiselle käsikirjalle oli suntion työn tueksi 2001 julkaistu Suntion käsikirja. Kirja oli myyty loppuun ja tarve alan tiedon ja hyvien käytänteiden kokoamiselle oli kuitenkin suuri. Internet tarjoaa paljon valmista materiaalia ja mahdollistaa myös uuden tiedon helpon kokoamisen ja välittämisen – siksi uusi käsikirja päätettiin toteuttaa sähköisenä. Näin käsikirjaa voidaan täydentää ja kehittää osaamistarpeiden tai toimintaympäristön muutosten myötä ketterästi.

Tästä pääset tutustumaan käsikirjaan:Suntion ammattitutkinnon avoin käsikirja

 

VIRTAA KINTAISIIN 2013-2014

Kankaanpään opiston hallinnoimassa valtakunnallisessa hankkeessa tuettiin uusien yritysten syntymistä hyvinvointi, kasvatus ja sosiaalialoille mm. ohjauspalveluihin, lastensuojeluun, koululaisten iltapäivätoimintaan ja koulunkäynnin ohjaukseen. Muut hanketoimijat ovat Jyväskylän ja Lapuan kristilliset opistot, Haapaveden ja Keski-Suomen opistot. Hanketta rahoitti opetushallitus.

Tästä pääset tutustumaan portaaliin:Yrittäjyysopas -portaali Virtaakintaisiin.fi

 

Tutketrio 2015

Lapuan kristillisen opiston koordinoiman hankkeen päätavoitteena oli osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja osaamispisteiden käyttöönotto lapsi- ja perhetyön sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkintojen järjestämisessä. Jyväskylän kristillinen opisto vastasi lapsi- ja perhetyön perustutkinnon tutkinnon osien, perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö sekä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus, osaamisperusteisuuden avaamisesta yhdessä työelämän ja opiskelijoiden kanssa.Hankkeen muita toimijoita olivat Jyväskylän kristillinen opisto ja Lahden diakonian instituutti. Hanketta rahoitti opetushallitus.

 

NUVA/LAPE valintaryhmä1 2014-2015

Kanneljärven opiston koordinoimassa hankkeessa oli tavoitteena koulutuksen järjestäjien valintaprosessien kehittämisen avulla saada toimiva ja selkeä opiskelijavalinnan toimintamalli.Jyväskylän kristillisen opiston tavoitteena hankkeessa oli kehittää aiemmissa hankkeissa tuotettuja valintakoemalleja lapsi- ja perhetyön perustutkinnon (LAPE) käyttöön. Erityisesti keskityimme jatko-ohjauksen ja opiskelija tutortoiminnan mallintamiseen soveltuvuuskokeissa. Hankkeen muita toimijoita olivat Jyväskylän kristillinen opisto, Kankaanpään opisto, Keski-Suomen opisto, Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahti Pohjois-Karjalan kuntayhtymästä. Hanketta rahoitti opetushallitus.

 

Samassa veneessä 2 – Laatuosaamista Keski-Suomessa, 2014 -2015

Hankkeen tavoitteena oli tukea mukana olevia koulutuksen järjestäjiä toimivan ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän itsearvioinnissa ja järjestelmän kehittämisessä. Lisäksi tavoitteena oli vahvistaa sekä johdon että henkilöstön osaamista ja osallistumista laadunhallintaan. Hanketta rahoitti opetushallitus.

Lisätietoja hankkeista:

Nina Maarit Partanen

Hankekoordinaattori
Puh. +358 (0)50 389 9648
Sähköposti: ninamaarit.partanen (at) jko.fi