Kehittämishankkeet

 

Työelämäpalvelut koordinoi, suunnittelee ja toimii aktiivisesti erilaisissa  kehittämishankkeissa. Kehittämistyössä merkittävässä roolissa ovat erilaiset hankkeet, joita toteutetaan yhteistyössä muiden koti- ja ulkomaisten oppilaitosten ja työelämän kanssa. JKO toimii hankkeissa sekä koordinaattorina että kumppanina. Käynnissä on useita OPH:n ja OKM:n rahoittamia kehittämishankkeita sekä ERASMUS+-ohjelmaan kuuluvia liikkuvuus-ja kumppanuushankkeita.

 

Hankkeiden tavoitteena on mm.

 • luoda uusia pysyviä toimintamalleja
 • tukea opetussuunnitelmatyötä ja kurssisuunnitteluamme
 • edistää työelämäyhteistyötä ja kehittää työelämän osaamista
 • vahvistaa opiskelijoiden ammatillisen osaamisen kehittymistä
 • kehittää tutkintojen työelämävastaavuutta
 • verkostoitua
 • kehittää opettajien työelämäosaamista

 

Hanketoiminnan painopisteitä 2021:

 • Osaamisperusteisuus vapaan sivistystyön koulutuksissa
 • Oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvä valmistelutyö
 • Jatkuvan oppimisen kehittämiseen liittyvien koulutusten suunnittelu ja toimeenpaneminen
  (YTO- tarjottimen kehittäminen, joustavat henkilökohtaiset opinpolut)
 • Laadunhallinnan kokonaisuuden kehittäminen ja ennakoinnin systematisointi
 • Opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja opiskelutaitojen edistäminen

 

Tutustu tarkemmin käynnissä oleviin ja päättyneisiin hankkeisiin vasemmalla olevien linkkien avulla!

Lisätietoja hankkeista:

Nina Maarit Partanen
Hankekoordinaattori
Puh. +358 (0)44 752 2703
Sähköposti: ninamaarit.partanen(at)jko.fi 

 

Sirkka Salvi
Laatu- ja kehittämispäällikkö
Puh. +358 (0)50 3899 648
Sähköposti: sirkka.salvi(at)jko.fi

 

Anna-Liisa Vallipuro (Kansainvälisyyshankkeet)
Opettaja, kansainvälisten asioiden koordinaattori
Puh. +358 (0) 50 389 9641
anna-liisa.vallipuro(at)jko.fi

 

Anna Maria Saari
Hanketyöntekijä
Puh. +358 (0) 44 7522763
Sähköposti: annamaria.saari(at)jko.fi

Meneillään olevia kehittämishankkeita:

Samassa veneessä 7 – Kartat ja kompassit kuntoon 1.1.2020 – 31.12.2021

Hankkeen tavoitteena on varmistaa laadunhallinnan kattavuus ja systemaattisuus siten, että toimintaa uudistetaan ennakoivasti vastaamaan toimintaympäristön muuttuviin vaatimuksiin. Laadunhallinta on keskeinen johtamisen, ohjauksen ja kehittämisen väline, jonka avulla varmistetaan yhdenvertaiset mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta.

 

Tämän kaksivuotisen hankeverkoston työn tuloksena syntyy laadunhallintajärjestelmän kehittämissuunnitelma -mallit, opettajien ja työpaikkaohjaajien palaute- ja laadunhallintajärjestelmiin perehdyttämisen aineisto, jatkuvan parantamisen vuosikellon -mallit sekä johdon, henkilöstön ja opiskelijoiden tulevaisuuspajojen toteuttamisen mallit ja alueellinen toimintamallin laadullisen ja määrällisen ennakointitiedon kokoamiseen ja hyödyntämiseen. Koulutuksen järjestäjien välinen alueellinen ja valtakunnallinen yhteistyö laadun kehittämisessä vahvistuu.

 

Samassa veneessä -verkoston toiminnassa korostuu toisilta oppiminen ja tiedon jakaminen. Samassa veneessä -hanketta koordinoi Gradia, verkostossa on mukana Jyväskylän kristillinen opisto, Jyväskylän palvelualan opisto, Itä-Karjalan kansanopisto, Karstulan Evankelinen Opisto, Palvelualan Opisto Kuopio ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto. Hanketta rahoittaa opetushallitus.

Osaavat opistot 13.4.2019-30.6.2021

Osaavat opistot -hankkeen tavoitteena on tarjota vapaan sivistystyön oppilaitoksien henkilökunnalle sekä tuntiopettajille innostavia sekä ajankohtaisia koulutuksia pedagogiikan, digitaitojen ja hyvinvointijohtamisen teemoihin liittyen.Osaavat opistot -koulutukset ovat avoimia ja maksuttomia kaikille vapaan sivistystyön parissa työskenteleville opettajille ja muulle henkilöstölle Keski-Suomessa. Koulutuksien järjestävinä tahoina toimivat Jyväskylän kesäyliopisto, Jyväskylän Kristillinen opisto sekä Jyvälän kansalaisopisto. Hanketta rahoittaa opetushallitus. Osaavat opistot Peda.net -sivut

Osaavat opistot II 10.4.2020- 31.12.2021

Osaavat opistot II -hankkeen  pääpaino on vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa.
Uusi hanke tarjoaa käytännönläheistä tukea ja asiantuntijoiden sparrausta osaamistavoitteisten opetussuunnitelmien tekoon sekä osaamisen arviointiin. Tähän liittyy opetussuunnitelmien kehittäminen, arviointitaitojen kehittäminen, muutoksen johtaminen, kurssijärjestelmätason muutokset sekä koulutuskuvauksien ja markkinoinnin kehittäminen. Tavoitteena on helpottaa Keski-Suomen opistojen matkaa kohti osaamisperustaista koulutussuunnittelua, joka tuo lisää jalansijaa koko vapaalle sivistystyölle. Hanketta ovat toteuttamassa Jyväskylän kesäyliopisto, Jyväskylän Kristillinen opisto, Jyvälän kansalaisopisto sekä Alkio opisto. Hanketta rahoittaa opetushallitus.

Osaavat opistot Peda.net-sivut

Liikkuva opiskelu 1.8.2020 – 30.6.2021

Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteena on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä kehittämällä aktiivista toimintakulttuuria toisella asteella ja korkeakouluissa. Jokainen oppilaitos kehittää aktiivista toimintakulttuuria omalla tavallaan.

 

Lukuvuoden 2020-2021 Liikkuva opiskelu hankkeella vahvistetaan edellisessä Liikkuva opiskelu –hankkeessa (2019-2020) kehitettyjen hyvien toimintatapojen juurruttamista ja uusien kehittämistä, joilla tuetaan aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevan toimintakulttuurin muodostumista opiston kampukselleTämän lukuvuoden Liikkuva opiskelu teemana on tasapaino. Tasapainolla tarkoitetaan kehon, mielen ja sosiaalisten suhteiden tervettä balanssia. Päämääränä on opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen, niin että opiskelu sujuu hyvinTavoitteena on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä henkistä ja fyysistä tasapainoa, osallisuutta ja aktiivisuutta tukevilla toimenpiteillä

 

Hankkeessa koulutetaan liikuntatutoreita, integroidaan aktiivisuutta lisäävät menetelmät osaksi opetusta, lisätään hyvinvoinnin ohjausta, parannetaan kampuksen olosuhteita aktiiviseen opiskeluun ja tehdään yhteistyötä opiskeluhuollon ja sidosryhmien kanssa. Toimenpiteitä toteutetaan opiston kaikilla toiminnan tasoilla. Yhdenvertaisuus ja esteettömyys tulee huomioiduksi niin rakenteissa kuin asenteissa, joilla toimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaanHanke saa rahoitusta Aluehallintovirastolta (AVI)  jolle on osoitettu avustusvarat veikkausvoittovaroista.

Liikkuva opiskelu nettisivut

Polun alku avustamiseen 10.4.2020-31.12.2021

Tässä hankkeessa kehitetään ja toteutetaan ohjaus- ja avustamistyöstä kiinnostuneille aikuisille koulutukseen ja työtilanteisiin suuntaava matalan kynnyksen koulutusmalli. Opiskelun tukitoimissa painottuvat perustaitojen vahvistaminen, yhteisöllisyys ja opiskelijan minäpystyvyyden tukeminen sekä yrittäjämäisen työotteen löytyminen. Tämä matalan kynnyksen koulutus antaa valmiuksia jatkaa hoiva-avustaja koulutukseen ja ohjausalan tutkinnon osien suorittamiseen. Hanketta rahoittaa opetushallitus (vapaan sivistystyön opintoseteliavustus työllistymis-ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen). Lisätietoja

 

DigiLeidit 1.1.2019-30.6.2021

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa naisten digitaalisia taitoja. Hankkeessa kehittään klinikkatyyppinen joustava digitaalinen koulutusmalli, joka edistää osaltaan tasa-arvoa, kulttuurien kohtaamista, kotoutumista ja syrjäytymistä ehkäisyä. Hankkeen tavoitteena on tukea erityisesti maahanmuuttaja naisten digitaitoja ja kotoutumista, tarjota iäkkäämmille työntekijöille ja jo eläkkeellä oleville naisille digitaitoja ja monikulttuurisuuskasvatusta sekä edistää naisten välistä verkostoitumista sekä yhteisöllisyyttä. Hanketta rahoittaa opetushallitus (vapaan sivistystyön valtionavustus digitaalisten taitojen vahvistamiseen). Lisätietoja

PEKASO 1.1.2019-30.6.2021

Hankkeessa järjestettävän koulutuksen tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden perustaitoja ja minäpystyvyyttä kasvatus- ja ohjausalalle.​ Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat hakeutua opiskelemaan kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon, koulunkäynnin ohjaajaksi tai henkilökohtaiseksi avustajaksi.​ Hanketta rahoittaa opetushallitus (vapaan sivistystyön valtionavustus perustaitojen vahvistamiseen).
Lisätietoja

Maahanmuuttajien yhteiskuntavalmiudet 1.1.2019-30.6.2021

Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan kohderyhmälle räätälöity koulutusmalli, joka tukee yhteiskunta ja työelämävalmiuksia. Koulutus on tarkoitettu erityisesti maahanmuuttajanaisille, joiden kotoutumisaika on päättynyt, mutta he eivät ole työllistyneet.  Koulutus järjestetään iltapainotteisesti ja osittain verkko-opintoina niin, että se mahdollistaa esim. kotiäitien osallistumisen koulutukseen. Hanketta rahoittaa opetushallitus (opintoseteliavustus maahanmuuttajien kielitaidon sekä yhteiskunta- ja työelämävalmiuksien vahvistamiseen). Lisätietoja

 

Tulevaisuuteni suunta (FUTUR) 13.4.2019-30.6.2021

Hankkeessa toteutettava Tulevaisuuteni suunta -koulutus (FUTUR) tukee maahanmuuttajanuorta opintojen nivelvaiheissa. Koulutus antaa tulevaisuudelle suuntaa ja tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja peruskoulun päättäneille alle 20-vuotiaille maahanmuuttajanuorille sekä 20 – 29-vuotiaille maahanmuuttajanuorille, joilla ei ole toisen asteen koulutusta.  Koulutuksella tuetaan nuoren integrointia koulutukseen, erityinen huomio kiinnitetään yksilön ohjaamiseen. Hanketta rahoittaa opetushallitus (vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset maahanmuuttajanuorten koulutukseen 2019). Lisätietoja

 

Meneillään olevia kansainvälisyyshankkeita:

Aikuiskouluttajien uudet näköalat 1.8.2018 – 31.5.2021

Erasmus+-KA1-hanke aikuiskoulutukselle ( adult education), jossa aikuiskouluttajat ( opettajat, opot, ohjaajat jne) voivat asiantuntijavaihdossa ( staff mobility) mennä täydennyskoulutuskurssille, opettamaan omaa alaansa ( teaching assigment) tai job shadowing-jaksolle toiseen EU-maahan. Hanke kestää lv. 2018-2020. Koordinaattorina konsortiossa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja rahoittajana opetushallitus (Cimo).
Hankesivut

Aikuiskoulutuksen eurooppalainen ulottuvuus (European Dimension for adult Education) 1.9.2020-31.5.2023. (Erasmus+)

European Dimension for Adult Education is a mobility project coordinated by Jyväskylä Educational Consortium Gradia. The partners are educational organizations or associations in Central Finland working with adults, incl. training, coaching, guidance, mentoring and support to strengthen general skills and competences in life-control or finding new dimensions of life, e.g. with arts, music, dance or foreign languages: Jyväskylä Adult Education Centre, Jyväskylä Christian Institute, Summer University of Jyväskylä, Jyvälä Settlement, Koskela Settlement, Green Care Centre Könkkölä and Multicultural Centre Gloria.

The target group consists of teachers, trainers, coaches, study counsellors, managers, administrative and other staff in service of adult learners. The application includes 77 mobilities (ca. 10% of the eligible target group) out of which 43 are Structured Courses/Training Events. Further, most deal with language courses with either basic or advanced level of English, which clearly indicates the basic needs of the partners to strengthen the linguistic and communicative skills of their staff. There are a few courses directed to specific professional fields, such as management skills, administrative tasks, pedagogical solutions and arts (handicraft and design, music, dance and illustrative arts).There are 30 mobilities for Job Shadowing. The partners wish to observe colleagues’ work, e.g. in Belgium, The Netherlands, Italy, Germany and Austria.

 

Together- Live long learning skills for everybody 2  1.8.2018-31.12.2020

Erasmus+- KA1-hanke ammatilliselle koulutukselle ( vocational education), jossa ammatillisen koulutuksen opiskelijat (KASO, KAIP, SEHA ja PUKI-ammattitutkinnot) voivat mennä työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen jaksolle toiseen EU-maahan (student mobility) tai heidän opettajansa asiantuntijavaihtoon tukemaan heitä ko. jaksolle ja tutustumaan työpaikkoihin  (staff mobility). Koordinaattorina konsortiossa on Seurakuntaopisto ja rahoittajana opetushallitus.
Hankesivut

Togetherhanke (Instagram)

Together -live long learning skills for everybody 3  1.8.2019-31.7.2021

Erasmus+- KA1-hanke ammatilliselle koulutukselle ( vocational education), jossa ammatillisen koulutuksen opiskelijat (KASO, KAIP, SEHA ja PUKI-ammattitutkinnot) voivat mennä työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen jaksolle toiseen EU-maahan (student mobility) tai heidän opettajansa asiantuntijavaihtoon tukemaan heitä ko. jaksolle ja tutustumaan työpaikkoihin  (staff mobility). Koordinaattorina konsortiossa on Seurakuntaopisto ja rahoittajana opetushallitus.

Hankesivut

Democratic and sustainable education in a Nordic context. Aug 2020 – Aug 2021

This cross-sectorial mobility project involves approx. 28 Danish high-school equivalent students from VUC Lyngby, 26 Finnish folk high-school students, mainly child-minding students, from Jyväskylä Christian Institute, and 2-3 accompanying teachers from each group. In keeping with the UN Sustainable Goals, the aim of the project is to develop and raise the participating students’ social, cultural, digital and democratic knowledge and competence and to increase their active citizenship.

 

During their visit to the Finnish school, the Danish students will participate in various folk high-school activities. In this way, they will enhance their co-operation skills, learn to appreciate non-digital activities, and heighten their respect for people of a different cultural and linguistic background. It is hoped that these gains will have a spill-over effect in the day-to-day classroom activities once they return to Denmark.

 

During their return visit to Denmark, the Finnish students will join the Danish students in various activities, workshops and excursions focusing on sustainability, democracy, and digital culture. They will discuss the UN Sustainable Goals in a ”European Parliament” and play democracy board games developed for the Danish Ministry of Education. The Danish students will organize a non-digital treasure-hunt for the Finnish students. Special classroom activities and excursions will be organized for Finnish child-minding students. To ensure the activities are stored as conscious learning, both student groups will keep a daily portfolio. In this way, the many folk-high-school-based activities will have an academic dimension as well.

Nordplus Projects

PGAC = Peace, Global, Active, Citizenship (Erasmus+ KA2) 2020-2021

Starting from the consideration that global active citizenship needs to promote the concept of civic participation, our project will focus on the analysis of some aspects as integration, equality, sustainability, environment protection, volunteering and knowledge of the common European roots of partner countries , aiming to find keys to empower intercultural dialogue to reduce social and cultural barriers to foster respect towards “ the new, different, unknown” and to enhance an active European citizenship to develop civic and social competences which encourage inclusion, democracy, participation of the future European citizens to the governance of their own countries.

 

OBJECTIVES:

 • To raise awareness on the global issues of our times
 • To promote the idea of making active and creative young citizens, the co-operation of young people with the local communities, local nongovernment organizations and voluntary organizations.
 • To expand students’ knowledge about their own and partners’ countries
 • To give them a chance to perfect English and the partners’ languages
 • To teach students vital skills for learning and social skills for life which will help them in their professional development
 • To demolish cultural prejudices
 • To let teachers try and develop new and different pedagogical approaches
 • To develop students’ perspective on learning in a global world through computer learning platforms, intercultural communication, exchanges

 

PARTNER ORGANISATIONS:
Italy: Liceo Scientifico ”Galileo Galilei”
Portugal: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTOS SIMÕES
Belgium: GO! Atheneum Oostende
Greece: FIRST GENIKO LYKEIO KILKIS
Poland: Zespol Szkol nr 5 im. Jana Pawla II
Finland: Jyväskylä Christian institute

Tarinoita Suomesta maailmalle 2019-2020 

Hankkeen tavoitteena on kehittää perusopetuksen lisäopetuksen ja aikuisten perusopetuksen päättövaiheen AIPEN paikallisten opetussuunnitelmien pedagogisia toimintamalleja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kohtaamisessa, koska heillä on paljon erilaisen oppijan tarpeita. Hankkeen tavoitteena on myös suunnitella ja ideoida opiskelijoille Ympäristölähettiläs-toimintaa, joka on tarkoitus aloittaa vuonna 2020. Tavoitteena on myös kehittää oppiainerajoja ylittäviä aihekokonaisuuksia, ilmiöpohjista oppimista sekä hyödyntää uusia oppimisympäristöjä ja yhteisopettajuutta. Hanke tukee myös yhteistyötoimintaa Jyväskylän UNESCO-koulujen Sitoumus 2050 projektissa ja kansanopistoyhteistyössä ja toiminnassa paikallisten peruskoulujen ja päiväkotien kanssa. Hankkeen rahoittajana on opetushallitus.

 

 

Päättyneet hankkeet ja niissä tuotettua materiaalia

 

Jyväskylän kristillisen opiston koordinoimia tai yksin toteuttamia hankkeita

Euroscola 2020

Lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille (16-18-vuotiaille) Euroopan parlamentilla on oma ohjelma, Euroscola. Euroscola on nuorten kokous, johon kutsutaan koululaisryhmiä eri puolilta Euroopan unionia. Jyväskylän kristilliseltä opistolta Euroscola-päivään osallistunut opiskelijaryhmä suoritti Kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoa. Ryhmä matkusti Strasbourgiin tutustumaan alueensa meppien konkreettiseen työhön. He pääsivät katsomaan, mitä ja miten mepit työskentelevät, kenen kanssa ja millä tavalla asioita saadaan eteenpäin. Tavoitteen oli, että ryhmä oppii ymmärtämään, että kaikki jäsenmaat toimivat yhdessä riippumatta etnisestä, uskonnollisesta tai kulttuurisesta taustastaan.

 

Ryhmällä on myös opetussuunnitelmassaan yhteiskuntaopin kurssi, johon kuului Eurooppa-projekti. Kyseisten opintojen sisältöinä on mm. EU-kansalaisuuden tiedot ja taidot sekä työskentely opistomme maahanmuuttajaopiskelijoiden kanssa erilaisiin projekteihin ja oppimistehtäviin liittyen. Lisäksi Euroscola-päivä liittyy Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto–opintojaksoon, jossa sisältönä on Euroopan unionia ja kansalaisuutta koskevat teemat.

Euroscola nettisivut

20-minute video featuring the highlights of the Euroscola session of 6 February 2020

Digituella nuorten työssäoppimista vahvistamaan 1.4.2016 – 2017

Jyväskylän kristillisen opiston koordinoiman hankkeen päätavoitteena oli vauhdittaa hankeverkoston digitaalisten ratkaisujen ja välineiden käyttöönottoa sekä niitä hyödyntävien pedagogisten toimintamallien kehittämistä lapsi- ja perhetyön sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkintojen työssäoppimisissa ja oppisopimuskoulutuksessa. Tuloksia voidaan hyödyntää laajemmin myös muissa tutkinnoissa, joissa on kohderyhmään kuuluvia nuoria. Hankeverkoston muodostivat Jyväskylän kristillinen opisto, Seurakuntaopisto (Lapuan kristillinen opisto) ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto. Hanketta rahoitti OKM. JKO:n Virtuaalikampus

e-LAPESOTE 2015-2016

Jyväskylän kristillisen opiston koordinoiman hankkeen päätavoitteena oli vauhdittaa koulutuksen järjestäjien oppimisympäristöjen kehittämistä ja monipuolistamista. Tavoitteena oli myös edistää tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä opiskelijoiden ja työelämän osaamisen kehittämisessä lapsi- ja perhetyössä sekä sosiaali- ja terveysalalla. Yhteistyökumppaneina olivat Lapuan kristillinen opisto ja Lahden Diakonian instituutti. Hanketta rahoitti opetushallitus. JKO virtuaalikampus.

 

Nuorisotakuusta perhetakuuta toteuttamaan 2014-2015

Jyväskylän kristillisen opiston toteuttamassa hankkeessa kehitettiin lapsi- ja perhetyön perustutkinnon työpaikalla tapahtuvaa työssäoppimista yhteistyössä varhaiskasvatuksen työpaikkaverkoston (Pro Familie verkosto) ja opiskelijoiden kanssa. Perhetyön mestari-kisällikoulutuksessa opiskelijat, työpaikkaohjaajat ja opettajat opiskelivat ja kehittivät yhdessä ennaltaehkäisevään perhetyöhön konkreettisia ja yhteisöllisiä menetelmiä. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

Osaamista ja toimintamalleja lapsiperheiden kotipalveluyrittäjille II 2014 -2015

Jyväskylän kristillisen opiston koordinoimassa hankkeessa jatkettiin hankekaudella 2013 – 2014 toteutetun osaamiskartoituksen pohjalta lapsiperheiden kotipalveluyrittäjinä (KOPA -yrittäjät) toimivien osaamisen kehittämistä, verkostoitumista, työssä jaksamista ja yrittäjänä toimimista. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli valmentaa laatujärjestelmäkoulutuksen avulla KOPA -yrittäjiä kohti Kotityöpalvelun sertifikaattia, yhteistyössä Suomen kotityöpalveluyhdistyksen kanssa. Hankkeessa koottiin lapsiperheisiin erikoistuneet kotipalveluyrittäjät ja muut perheiden kanssa työskentelevät toimijat yhteistyöverkostoksi tukemaan vanhemmuutta ja lapsiperheiden arjessa selviytymistä sekä ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä. Hanketta rahoitti Pirkanmaan ELY-keskus.

 

VS-jatkot 2014 -2015

Jyväskylän kristillisen opiston koordinoiman hankkeen päätavoitteena oli luoda toimintamalli, jonka avulla maahanmuuttajien ja syrjäytymisvaarassa olevien mahdollisuus sijoittua kansanopisto-opetukseen ja saada siitä hyötyä paranee. Osatavoitteina olivat verkosto-yhteistön selkeyttäminen ja vahvistaminen, ohjaus-ja tukitoiminnan suunnitelma ja sisältö sekä toimintamallin luominen ja pilotointi. Hanketta rahoitti opetushallitus.

 

Kipinää Kansanopistojen Kekeen 2012-2013

Hankkeen visiona oli lisätä verkostoyhteistyön ja vertaisoppimisen avulla kansanopistoissa opiskelevien nuorten, aikuisten ja maahanmuuttajien sekä henkilökunnan kestävään kehitykseen liittyvää tietoisuutta, motivaatiota sekä tietoja ja taitoja. Erityisenä kehittämisen ja pilotoinnin kohteena ovat ekologisen ja taloudellisen kestävyyden sekä sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden ja internaattipedagogiikan yhteen kytkeminen. Hanketta rahoitti opetushallitus.

Hankkeessa tuotettiin KEKE kipinälaatikko, jossa on konkreettisia ideoita ja välineitä kestävän kehityksen toteuttamiseen kansanopistoissa.  Tutustu kipinälaatikkoon tästäKEKE- Kipinälaatikko

Jyväskylän kristillinen opisto osallistui hankkeen aikana OKKA-säätiön vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerien suunnitteluun. Ensimmäinen vapaan sivistystyön kestävän kehityksen sertifikaatti luovutettiin Jyväskylän kristilliselle opistolle 21.3.2014.

LAPE ja NUVA vaihtarit 2013-31.3.2015

Jyväskylän kristillisen opiston koordinoimassa hankkeessa kehitettiin ja päivitettiin työpaikkaohjaajien ja opettajien osaamista lapsi- ja perhetutkinnon (LAPE) ja nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinnon (NUVA) työpaikoilla. Muut hanketoimijat: Kanneljärven, Keski-Suomen ja Kankaanpään opistot, Lapuan kristillinen opisto sekä Lahden diakonian instituutti. Hanketta rahoitti opetushallitus.

 

Hankkeita, jossa Jyväskylän kristillinen opisto on ollut hankekumppanina

Kasvun maisema 1.5.2017-30.4.2020

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman Kasvun maisema -hankkeen taustalla olivat tarpeet lisätä nuorten monipuolisesti kuntouttavaa toimintaa ja kehittää pajatoimintaa, ennaltaehkäistä nuorten ongelmia, saada vankkaa tukea nivelvaiheisiin, lisätä vaihtoehtoisia tapoja opiskella ja sijoittua yhteiskuntaan, luoda väliportaan koulutus- ja tukimuotoja, saada apua ja tukea pulmiin ja tukea työhön sijoittumiseen, löytää mahdollisuuksia itsenäistyä tai päästä pois vaikeasta kotitilanteesta tai kaveriporukasta sekä kehittää nuorten arjen taitoja ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Hankkeessa tuotettiin ratkaisuja näihin tarpeisiin. Kasvun maisema -hanketta toteuttivat yhteistyössä Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän kristillinen opisto sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.

 

Jyväskylän kristillisen opiston osatoteutus keskittyi nuorten elämänhallinnan ja arjen taitojen tukemiseen asuntolatoiminnan ja tuetun asumisen keinoin. Hankkeessa opiston asuntolassa toimi Arjen taitojen työpaja, jossa harjoiteltiin erilaisia asumiseen ja arjen hallintaan liittyviä taitoja. Hankkeen aikana luotiin tuetun asumisen malli sekä asumisen opetussuunnitelma, joita voidaan levittää myös muiden toimijoiden käyttöön. Lisäksi hankkeessa selvitettiin tuetun asumisen mahdollisuutta opiskelupaikasta riippumatta yhdessä eri toimijoiden ja viranomaisten kanssa. Tavoitteena oli ottaa kansanopiston mahdollisuudet nuoren tukemisessa käyttöön mahdollisimman laajasti luoden sekä opiskelun että asumisen sisältäviä palvelupaketteja arjen taidoissa tukea tarvitseville nuorille.

Hankkeen sivut

Kasvun maisema hankejulkaisu

Hankkeen esittelyvideo. Julkaistu 7.3.2019

Nordic visions 2019-2020

The project ” Nordic Visions – Raising Awareness on Cultural ans Social Sustainable Development through Arts” is a Nordplus Adult project which has an mobility of adult learners as its main feature. The project network consists of two partners in two Nordic countries. They are two folk high schools : Sverigefinska folkhögskolan, SVEFI in Haparanda, Sweden and Jyväskylän kristillinen opisto, Jyväskylä Christian Institute, JKO , in Jyväskylä , Finland. The project target groups are adult students studying art, music, theatre / drama, graphic design, stage sound and stage light design in these organisations. The project has two activities including two one-week courses , one week in each partner organisation. According to the main philosophy of the folk high school movement in Scandinavia, the project pays special attention to the students with challenges in learning and offers them more equal opportunities to study abroad.

 

The main focus and theme in two mobilty weeks is social and cultural sustainable development. Today the students face constant threats for socially and cuturally sustainable solutions in their desicions, also in their artistic work. Through performing arts in the project the students are able to gain awereness and show their views and worries of the future and in art present sustainable, democratic values, which we together share in Scandinavian countries. As the results of the project the students have deeper awareness and respect of sustainable development and better multicultural, foreign language and team work skills. They have more knowledge of the education system, curricula, learning methods and employment possibilities in their fileds in the Nordic neighbouring country. The final common products are exhibitions / installations, also online.

Nordic visions blog

Voin hyvin! 1.1.2018-31.12.2019

Hanke syntyi ajatuksesta koota uudenlainen verkosto nostamaan esiin yhteisöllisyyden, osallisuuden ja hyvinvoinnin teemaa oppilaitosten arjessa. Hankkeelle valikoitui kolme päätavoitetta: Yhteisöllisyyden vahvistaminen, opiskeluhuollon toimijoiden verkoston osaamisen kehittäminen ja osallisuuden vahvistaminen rakenteita kehittämällä.

 

JKO:n tavoitteena hankkeessa oli mm. tukea yksilöllisiä opintopolkuja ja opiskelijoiden hyvinvointia hyödyntäen uusien tutkintojen perusteita. Analysoimme tutkintojen perusteista teemat, jotka liittyvät hyvinvointiin ja osallisuuteen. Nämä teemat jalostettiin toiminnallisuudeksi hyvinvoinnin vuosikalenteriin ja toimintaan osallistuivat opiskelijat, henkilöstö ja työelämä.

 

Hankkeen päätoteuttaja oli Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ja osatoteuttajina olivat Jyväskylän Kristillinen opisto, Ammattiopisto Spesia, Jyväskylän palvelualan opisto sekä Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä. Hanketta rahoitti opetushallitus.

JKO:n hankesivut

Samassa veneessä 6 – Ankkurit alas 14.12.2018-31.12.2019

Tässä hankkeessa keskeisenä tavoitteena oli varmistaa uudistettujen toimintaprosessien juurtuminen ja vakiintuminen käyttöön; luodaan työrauhaa ja ankkuroidaan sekä opettajien, että johdon toiminta osaksi laadunhallinnan kokonaisuutta.  Hankkeessa varmistettiin laadunhallintajärjestelmän toimivuutta ja kattavuutta, kehitettiin edelleen palaute- ja tulostiedon käsittelyä ja niiden vaikuttavuutta sekä vahvistettiin hankeverkostojen välistä dialogia. Laadunhallintaprosessien ja tarvittavien dokumenttien ja asiakirjojen kokonaisuuden laatua kehitettiin edelleen ja prosessien mukaiset toimintatavat jalkautettiin pysyväksi toiminnaksi.  Osana laadunhallinnan kokonaisuudenkehittämistä pyrittiin ennakoimaan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia (mm. vuosityöaikaan siirtymisen vaikutus keskeisiin laadunhallinnan prosesseihin) ja huomioitiin niiden vaikutukset laadunhallintaan.

 

Hankkeen päätavoitteet:

1) Päivitetyn laadunhallintajärjestelmän toimivuuden ja kattavuuden varmistaminen

2) Palaute- ja tulostiedon vaikuttavuuden varmistaminen

3) Laadunhallintamenettelyiden toimivuuden varmistaminen ja kehittäminen hankeverkostojen välisellä dialogilla

 

Hankkeen päätoteuttaja oli Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ja osatoteuttajina olivat Jyväskylän Kristillinen opisto, Jyväskylän palvelualan opisto, Karstulan Evankelinen Opisto, Palvelualan opisto Kuopio sekä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto. Hanketta rahoitti opetushallitus.
Hankkeen koordinoijan (Gradia) sivut

 

Kotopaikka- Kotouttamisen paikalliset prosessit haltuun 1.3.2017 – 31.7.2019

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman Kotopaikka-hankkeen tavoitteena oli tukea sujuvien, kustannustehokkaiden ja paikallista työllistymistä tukevien maahanmuuttajien kotouttamispalveluiden kehittämistä kohdekunnissa. Monikulttuurisuusosaamisen ja kotouttamisprosessien kehittämiseksi Kotopaikka-hankkeessa oli mukana seitsemän Keski-Suomen kuntaa sekä perusturvaliikelaitos Saarikka . Kotopaikka -hankkeessa koulutettiin kohdekuntien henkilöstöä, luotiin työkaluja kuntarajat ylittävien vertaistukiverkostojen toimintaan, tunnistettiin paikallisia työllistymisen ja kotouttamisen polkuja maahanmuuttajille sekä järjestettiin maahanmuuttajille koulutusta suomalaisen työelämän pelissäännöistä.

 

Kotopaikka- hanke oli Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Suomen Humanistisen ammattikorkeakoulu Oy:n, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä/Jyväskylän Aikuisopiston, Jyväskylän kristillisen opiston sekä Jyväskylän palvelualan opiston yhteishanke. Kotopaikka-hanke toimi verkostoituneesti ja teki tiivistä yhteistyötä muiden alueellisten maahanmuuttajien kotouttamisprosesseja tai työllistymistä tukevien hankkeiden kanssa.
Hankkeen sivut
Hanketuloskortti
Kotopaikan verkko-opas

Samassa veneessä 5 – Puhuria purjeisiin 14.12.2017–31.12.2018

Tällä hankkeella vauhditettiin, puhallettiin puhuria, reformin mukaisen laadunhallintajärjestelmän toimeenpanoon. Hankeverkostossa mukana olleet organisaatiot ovat aloittaneet omien laadunhallintajärjestelmiensä uudistamista suhteessa reformiin jo vuoden 2017 aikana, mm. päivittämällä prosessikarttoja ja keskeisten prosessien kuvauksia sekä laatimalla suunnitelmia myönnettävien tutkintojen laadun varmistamiseksi. Tämän hankkeen avulla suunnitelmat saatiin elämään – uusien toimintatapojen tueksi laadittiin tarvittavat ohjeet ja henkilöstö perehdytetään toimintatapojen käyttöön. Toimintatapojen laadun arviointi ja jatkuvan parantamisen kulttuuri korostuvat. Hankkeen avulla organisaatiot arvioivat ja kehittivät omia jatkuvan parantamisen menetelmiään. Henkilöstö, opiskelijat (ml. opiskelijakunnat) ja työelämän yhteistyökumppanit perehdytettiin ja osallistrttiin laadun jatkuvan kehittämisen prosesseihin.

 

Samassa veneessä -verkostossa korostuu yhteistyö, toisilta oppiminen, tiedon jakaminen ja yhteinen pyrkimys tuottaa työelämälle ja opiskelijoille tasalaatuista ammatillista koulutusta ja ammattitaitoa. Hankkeen päätoteuttaja oli Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ja osatoteuttajina olivat Jyväskylän kristillinen opisto, Jyväskylän palvelualan opisto, Karstulan Evankelinen opisto, Palvelualan opisto Kuopio sekä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto. Hanketta rahoitti opetushallitus.

Hankkeen sivut

URAREITTI – korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys 1.10.2015 – 30.9.2018

Valtakunnallisen ESR-hankkeen päätavoitteena oli tuottaa ammattikorkeakoulujen toimintaympäristöön soveltuva, korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden osaamisen arvioinnin ja kontekstualisoinnin viitekehys. Tätä voidaan hyödyntää sekä osaamisen arvioinnin prosesseissa että lisä- ja täydennyskoulutusten moduulisuunnittelussa, jotta maahan muuttaneet työllistyvät nopeasti.

 

Toimijat: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy/ Ammatillinen opettajakorkeakoulu (hankkeen koordinoija), Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän kristillinen opisto, Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Laurea – ammattikorkeakoulu Oy, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä/ Sedu Aikuiskoulutus, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy ja Turun ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeen sivut 

 

Artikkeli:Kansanopistot ja minäpystyvyyden tukeminen. Naskali, L. & Salvi, S. (2018).  HAMK Unlimited Journal 24.4.2018.

Hankkeen e-julkaisu: Urareitti-hankkeen satoa – Uusia malleja korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kielikoulutukseen, ohjaukseen ja osaamisen tunnistamiseen

 

Kotona Jyväskylässä 1.1.2016-30.6.2018

Tämä ESR-hanke oli osa valtakunnallista Kotona Suomessa – toimenpidekokonaisuutta, joka koostui kahdesta hankeosiosta: Hyvä polku ja Hyvä alku. Kotona Jyväskylässä oli yksi seitsemästä Hyvä alku pilottiprojektista. Hankkeen tarkoituksena oli maahanmuuttajien alkukartoitukseen keskittyminen sekä lähtötilanteen selvittämisen avulla henkilökohtaisen suunnitelman laatimiseen kohti suomalaista yhteiskunnan jäsenyyttä esimerkiksi jatkokoulutuksen, työllistymisen tai yrittäjyyden avulla.

 

Hanketta koordinoi Jyväskylän kaupunki ja toisena osatoteuttajana on Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Hankkeessa kehitettävää Poluttamo-mallia olivat luomassa seuraavat oppilaitokset: Jyväskylän aikuisopisto, Jyväskylän kansalaisopisto, Jyväskylän kotitalousoppilaitos sekä Jyväskylän kristillinen opisto.
Hankkeen sivut 

 

Näyttötutkintoaineistojen kehittämishanke (AT) 2016-2017

Hankkeen tavoitteena oli Koulunkäynnin ja aamu-ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon näyttötutkinnon suunnittelu- ja arviointimateriaalien kehittäminen ja yhtenäistäminen hankeverkoston kesken. Tavoitteena oli myös tuottaa valtakunnallista näyttötutkintoaineistoa selkeyttämään tutkinnon suorittajan, työelämäarvioijien ja koulutuksenjärjestäjien toimintaa ja yhtenäistää näyttötutkinnon suorittamisen ohjeita ja arviointilomakkeita. Hanketta koordinoi Lahden diakonian instituutti. Hankeverkoston muodostavat Helsingin Diakoniaopisto, Oulun Diakoniaopisto, Kalajoen kristillinen opisto sekä Jyväskylän kristillinen opisto. Hanketta rahoitti opetushallitus. Hankkeen sivut.

 

Samassa veneessä 4 – Asiakkaat airoihin 15.12.2016–31.12.2017

Hankkeella valmistauduttin reformin toimeenpanoon kehittämällä ja varmistamalla yksilöllisten opintopolkujen, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja osaamisen arvioinnin prosesseja sekä koulutuksen järjestäjän tutkintojen myöntämisen laatua. Hankeessa uudistettiin toimintajärjestelmiä ammatillisena peruskoulutuksen ja näyttötutkintona järjestettävän koulutuksen osalta. Prosessit toteutuvat aikaisemmin osittain koulutusmuodoittain, nyt prosessi on samanlainen kaikille opiskelijoille. Hanketta koordinoi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja muita hanketoimijoita ovat Jyväskylän kristillinen opisto, Jyväskylän palvelualan opisto, Palvelualan opisto Kuopio sekä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto. Hanketta rahoitti opetushallitus. Hankkeen sivut

 

Osaamispro 2017

10 kansanopiston yhteistyöhankkeen tavoitteena oli kehittää osaamisen arviointia ja siihen liittyviä toimintatapoja siten, että mahdollisimman suuri osa ammattitaidosta voidaan arvioida näyttöperusteisesti, ensisijaisesti työpaikoilla. Hankkeessa kehitetiin muuhun kuin arvioijien fyysiseen läsnäoloon perustuvia menetelmiä osaamisen arviointiin sekä opetushenkilöstön ja työelämän arvioijien kriteeriperustaista arviointiosaamista. Hanketta koordinoi Haapaveden opisto, muita hankekumppaneita ovat Jyväskylän kristillinen opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, Kankaanpään opisto, Kanneljärven opisto, Kaustisen evankelinen opisto, Keski-Suomen opisto, Peräpohjolan opisto, Rovala-opisto sekä Pohjois-Savon opisto. Hanketta rahoitti opetushallitus. Hankkeen sivut.

 

MAUSTE-hanke 2015-2016

JAMK:in koordinoiman MAUSTE-hankeen tavoitteena oli edistää fertiili-ikäisten maahanmuuttajien seksuaaliterveyspalveluiden käyttöä ja parisuhteeseen, vanhemmuuteen sekä turvataitoihin liittyviä tietoja ja taitoja.Hankkeessa vahvistettiin ammattilaisten monikulttuurista seksuaaliterveyden osaamista. Alueellisesti hanke painottui Keski-Suomen ja Itä-Suomen alueille, joissa pilotoitiin hankkeessa kuvattuja interventioita ja seksuaaliterveyden palvelumalleja. Tuloksia levitetään hankkeessa tuotettujen julkaisujen ja luodun verkostomallin kautta muualle Suomeen. Hanketta rahoitti THL. Hankkeen julkaisu.

 

Samassa veneessä 3 – Arvioinnin aallokossa, 2015 -2016

Keski-Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat kehittäneet laadunhallintaa Samassa veneessä-hankkeen avulla vuodesta 2014. Laadun kehittämisessä korostuu koulutuksen järjestäjien yhteistyö, toisilta oppiminen, tiedon jakaminen ja yhteinen pyrkimys tuottaa alueen työelämälle ja opiskelijoille tasalaatuista koulutusta sekä ammattitaitoa.
Tämän hankkeen tavoitteena oli kehittää toiminnan kokonaisvaltaista arviointia, lisätä laatutyön avoimuutta ja viestintää erityisesti sidosryhmille sekä osallistaa henkilöstö laadun kehittämiseen tehostamalla palauteprosesseja. Hanketta koordinoi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja sitä rahoitti OPH.

ALISA – laadun ja vaikuttavuuden parantaminen näyttötutkinnoissa 2015 -2016

Hankkeen avulla jatketttin verkkoteknologian käytön tehostamista näyttötutkintotoiminnassa ja systemaattisen arviointi- ja palautejärjestelmän kehittämisessä (painopisteenä erityisesti työelämän näkemykset). Lisäksi hankkeessa tuotettiin sähköistä opetus- ja ohjausmateriaalia edistämään tutkintojen suorittamista opiskelijoiden erilaisissa elämäntilanteissa, parannettiin opiskelijan ohjausta ja opiskeluvalmiuksien selvittämistä kehittämällä erilaisia kartoitusmenetelmiä. Tavoitteena oli myös yhteistyön tiivistäminen tutkintotoimikuntien kanssa sähköisten palveluiden käytössä. Hankeverkoston muodostivatJyväskylän kristillinen opisto, Valkealan kristillinen kansanopisto, Kanneljärven opisto, Kankaanpään opisto ja Lapuan kristillinen opisto. Hanketta koordinoi Raudaskylän kristillinen opisto ja sen rahoitti opetushallitus.

 

PALAVA- Laadun ja vaikuttavuuden parantaminen ammatillisessa lisäkoulutuksessa 2013-2014

Lapuan kristillisen opiston koordinoimassa hankkeen päätavoitteena oli näyttötutkintotoiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantaminen ammatillisessa lisäkoulutuksessa. Muita hanketoimijoita ovat Jyväskylän, Lieksan, Raudaskylän kristilliset opistot, Valkealan kristillinen kansanopisto sekä Kanneljärven ja Kankaanpään opistot. Hanketta rahoitti opetushallitus.

 

Hankkeessa tuotettiin mm. suntion ammattitutkinnon avoin käsikirja. Taustana sähköiselle käsikirjalle oli suntion työn tueksi 2001 julkaistu Suntion käsikirja. Kirja oli myyty loppuun ja tarve alan tiedon ja hyvien käytänteiden kokoamiselle oli kuitenkin suuri. Internet tarjoaa paljon valmista materiaalia ja mahdollistaa myös uuden tiedon helpon kokoamisen ja välittämisen – siksi uusi käsikirja päätettiin toteuttaa sähköisenä. Näin käsikirjaa voidaan täydentää ja kehittää osaamistarpeiden tai toimintaympäristön muutosten myötä ketterästi.

Tästä pääset tutustumaan käsikirjaan:Suntion ammattitutkinnon avoin käsikirja

 

VIRTAA KINTAISIIN 2013-2014

Kankaanpään opiston hallinnoimassa valtakunnallisessa hankkeessa tuettiin uusien yritysten syntymistä hyvinvointi, kasvatus ja sosiaalialoille mm. ohjauspalveluihin, lastensuojeluun, koululaisten iltapäivätoimintaan ja koulunkäynnin ohjaukseen. Muut hanketoimijat ovat Jyväskylän ja Lapuan kristilliset opistot, Haapaveden ja Keski-Suomen opistot. Hanketta rahoitti opetushallitus.

Tästä pääset tutustumaan portaaliin:Yrittäjyysopas -portaali Virtaakintaisiin.fi

 

Tutketrio 2015

Lapuan kristillisen opiston koordinoiman hankkeen päätavoitteena oli osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja osaamispisteiden käyttöönotto lapsi- ja perhetyön sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkintojen järjestämisessä. Jyväskylän kristillinen opisto vastasi lapsi- ja perhetyön perustutkinnon tutkinnon osien, perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö sekä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus, osaamisperusteisuuden avaamisesta yhdessä työelämän ja opiskelijoiden kanssa.Hankkeen muita toimijoita olivat Jyväskylän kristillinen opisto ja Lahden diakonian instituutti. Hanketta rahoitti opetushallitus.

 

NUVA/LAPE valintaryhmä1 2014-2015

Kanneljärven opiston koordinoimassa hankkeessa oli tavoitteena koulutuksen järjestäjien valintaprosessien kehittämisen avulla saada toimiva ja selkeä opiskelijavalinnan toimintamalli.Jyväskylän kristillisen opiston tavoitteena hankkeessa oli kehittää aiemmissa hankkeissa tuotettuja valintakoemalleja lapsi- ja perhetyön perustutkinnon (LAPE) käyttöön. Erityisesti keskityimme jatko-ohjauksen ja opiskelija tutortoiminnan mallintamiseen soveltuvuuskokeissa. Hankkeen muita toimijoita olivat Jyväskylän kristillinen opisto, Kankaanpään opisto, Keski-Suomen opisto, Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahti Pohjois-Karjalan kuntayhtymästä. Hanketta rahoitti opetushallitus.

 

Samassa veneessä 2 – Laatuosaamista Keski-Suomessa, 2014 -2015

Hankkeen tavoitteena oli tukea mukana olevia koulutuksen järjestäjiä toimivan ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän itsearvioinnissa ja järjestelmän kehittämisessä. Lisäksi tavoitteena oli vahvistaa sekä johdon että henkilöstön osaamista ja osallistumista laadunhallintaan. Hanketta rahoitti opetushallitus.

Lisätietoja hankkeista:

Nina Maarit Partanen

Hankekoordinaattori
Puh. +358 (0)44 752 2703
Sähköposti: ninamaarit.partanen (at) jko.fi