Jyväskylän kristillinen opisto

 

Noin 450 tyytyväistä opiskelijaa työskentelee opintojensa parissa opistollamme vuosittain. Meiltä löytyy asuntoloissamme 120 vuodepaikkaa. Turvallisuus ja ympäristömyönteisyys on meille tärkeää, niistä tunnustuksena turvallisuuspalkinto ja kestävän kehityksen sertifikaatti. Tarjoamme ajankohtaista osaamista, monipuolista koulutusta, opiskelun tukea, uusia alkuja, mitä vain opiskelulta odotat. Lisäksi tarjoamme kokous- majoitus- ja juhlapalveluita.

 

Opisto on tehnyt laadukasta ja monipuolista koulutustyötä vuodesta 1942. Opisto on kansanopisto, sisä- ja aikuisoppilaitos, mutta myös erilaisten kesä-, kulttuuri-, kokous- ja seurakuntatapahtumien pitopaikka sekä Keski-Suomen maakunnan herännäisyyden vaalija ja tukikohta. Koulutustoimintaamme toteutetaan ja kehitetään vahvassa yhteistyössä työelämän ja alueellisten verkostojen kanssa.

 

Tunnustuksia:

Historia

Jyväskylän kristillinen opisto on yksi maamme 87 kansanopistosta. Vajaa puolet opistoista on arvopohjaltaan kristillisiä ja kahdeksan niistä herännäis- eli körttiopistoja. Kansanopistojen toiminta on opetusviranomaisten valvomaa ja pääosin valtionavustuksilla rahoitettua. Pienempi osa tuloista kertyy opiskelijamaksuista.

Opisto aloittaa toimintansa marraskuussa 1942

Kansanopistojärjestelmä on pohjoismainen: ensimmäinen kansanopisto perustettiin Tanskaan vuonna 1844. Suomeen, Kangasalalle, ensimmäinen kansanopisto perustettiin vuonna 1888. Jyväskylän kristillinen opisto aloitti toimintansa marraskuun alussa 1942 Keljon Taipaleessa, silloisessa Jyväskylän maalaiskunnassa.

Toiminta siirtyy Sulkulan kartanon tiloihin 1945

Tammikuussa 1944 ostettiin osin kauppias Robert Ruthin ja hänen puolisonsa lahjoitusvarojen turvin (noin miljoona markkaa) silloin Jyväskylän maalaiskunnassa sijainneesta Sulkulan tilasta kuuden hehtaarin alue ja sillä olleet rakennukset 2,5 miljoonan markan kauppahinnalla. Ensimmäinen tynkälukukausi omissa Sulkulan kartanon tiloissa alkoi 9. tammikuuta 1945. Opiskelijoita oli 44, heistä poikia kuusi.

Yksityisen säätiön omistama oppilaitos 2001

Herättäjä-yhdistys oli opiston perustaja ja ylläpitäjä vuoteen 1949 saakka, jolloin ylläpitäjäksi vaihtui Jyväskylän Kristillisen Kansanopiston Kannatusyhdistys. Vuodesta 2001 alkaen opistoa on ylläpitänyt Jyväskylän kristillisen opiston säätiö.

Hallinto

Jyväskylän kristillisen opiston säätiön valtuuskuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 12 jäsentä, jotka valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Säätiön hallitukseen kuuluu kuusi kahdeksi vuodeksi valittavaa jäsentä sekä itseoikeutettuna jäsenenä opiston rehtori.

Opiston säätiön valtuuskunta 2018-2021

 • Jukka Alanko
 • Reetta Almqvist
 • Aila-Leena Matthies
 • Hillevi Suutala
 • Helena Viholainen
 • Jukka Ruotsalainen
 • Seppo Wuolio
 • Aapo Reuter
 • Timo Jokinen
 • Heikki O. Tukiainen
 • Osmo Kangas
 • Tiina Parviainen
 • Pirjo Salminen

Opiston säätiön hallitus 2018-2019 (varajäsen suluissa)

 • Heikki K. Lyytinen (Seppo Wuolio)
 • Riku Bucht (Jussi Hietala)
 • Helena Peltonen (Tiina Parviainen)
 • Liisa Kuparinen (Tuuni Hjelt)
 • Helena Rasku-Puttonen (Jukka Alanko)
 • Juhani Schiestl (Mika Nuorva)
 • Harri Erkamaa (Matti Virtala)

henkilökunnan edustaja

 • Anne-Marie Raatikainen (vt) (Tiina Pennanen)

Opisto tänään

 

Jyväskylän kristillistä opistoa kehitetään jatkuvasti uudistuvana, toimintavalmiuttaan vahvistavana ja laajentavana oppivana yhteisönä. JKOn menestys perustuu autonomiseen päätöksentekoon, toimintaympäristön ennakoivaan hallintaan ja ajantasaiseen osaamiseen sekä toimintojen laadun jatkuvaan kehittämiseen.

 

Jyväskylän kristillinen opisto järjestää järjestämislupansa rajoissa vapaan sivistystyön koulutusta, ammatillista koulutusta, aikuisten perusopetusta ja perusopetuksen lisäopetusta sekä työelämässä jo toimiville vuosittain vaihtuvan tarjonnan lyhytkursseina toteutettavaa ajankohtaiskoulutusta.

 

Opistossa annettavan opetuksen ja ohjauksen perusta on herännäishenkisessä kristillisyydessä ja yhteisöllisyydessä, joiden pohjalta opisto järjestää yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta.  Koulutuksessa painottuvat kasvatukselliset aineet, taito- ja taideaineet, tieto- ja viestintätekniikka sekä seurakunnallista ja yhteiskunnallista työtä tukevat opinnot.

 

Koulutustoiminnan lisäksi opisto tarjoaa monipuolisia kokous-, majoitus- ja juhlapalveluja sekä työelämän kehittämispalveluja.

 

Opiston vahvuuksia ovat

 • Ennakointikyky
 • Nopea reagointikyky ja ketteryys
 • Uudistumiskykyinen koulutustarjonta
 • Yhteisöllisyyttä vahvistavat arvot ja toimintakulttuuri
 • Sijainti kasvukeskuksessa
 • Monialaisen opiston mahdollisuudet ja yhteistoimintaedut
 • Hyvät työelämäsuhteet ja verkostot
 • Monipuoliset oppimisympäristöt
 • Henkilöstön korkeatasoinen osaaminen
 • Vahva ja vakaa talous
 • Oppiva organisaatio ja oppivan organisaation toimintakulttuuri

 

Visiomme on
ILOA, ELOA, ÄLYÄ ELÄMÄNLAAJUISEEN OPPIMISEEN JA MUUTOKSESSA MENESTYMISEEN

 

 

Arvot

Jyväskylän kristillisen opiston arvopohja on luterilaisen kansankirkkomme edustamassa kristillisyydessä ja herännäisyydessä. Arvomme ovat:

Yhteisöllisyys

Toimimme siten, että opiskelijat, muut asiakkaat ja henkilöstö kokevat Jyväskylän kristillisen opiston turvalliseksi ja viihtyisäksi opiskelu- ja työpaikaksi sekä yhteistyökumppaniksi. Edistämme vuorovaikutusta ja tuemme opiston päätöksillä yhteisöllisyyttä ja ihmisläheisyyttä. Tiedostamme opiskelijoiden, muiden asiakkaiden ja henkilökunnan tarpeet ja otamme ne huomioon päätöksenteossa. Toimintamme tavoitteena on inhimillinen, hyvinvoiva, kestävään kehitykseen perustuva monikulttuurinen oppilaitosyhteisö.

Kunnioitus

Kunnioitamme opiskelijoitamme, muita asiakkaitamme ja toinen toisiamme sekä arvostamme monikulttuurisuutta. Kasvatamme itseämme ja toisiamme erilaisuuden kunnioittamiseen. Noudatamme yhteisesti sovittuja pelisääntöjä ja kohtaamme opiskelijat, muut asiakkaat sekä henkilöstön oikeudenmukaisesti kaikissa tilanteissa..

Rohkeus

Toimimme innovatiivisesti ja ennakoivasti. Vahvistamme uutta ajattelua sekä hallittua riskinottamista. Rohkaisemme luovuuteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen menestystekijänä muuttuvassa ja kansainvälistyvässä toimintaympäristössä.

Luottamus

Luottamus rakentaa hyvinvointia ja menestystä asiakas- ja henkilöstösuhteissa. Siksi edistämme toimissamme avoimuutta, itseluottamusta, johtamista ja työpaikan ilmapiiriä sekä suhde-, markkina- ja yhteiskuntaluottamusta.

Numeroina

 • Opiskelijoita n. 450
 • Henkilöstöä n. 60
 • Tuntiopettajia n. 50
 • Pitkiä koulutusohjelmia 15
 • Vuosibudjetti n. 4 milj. €
 • Kampusalueella yhteensä 8 rakennusta joissa lattianeliöitä 4 100 m2
 • Opetustiloja 15 kpl, (2 862 m2)
 • Henkilökohtaisen ohjauksen ja vapaa-ajan tiloja
 • Majoitustiloja 120:lle
 • Juhlasalissa tilaa 200 henkilölle
 • Ruokasalissa tilaa 130 henkilölle
 • Ilmaista parkkitilaa noin 100 autolle

Opiskelijatarinat
Jyväskylän kristilliseltä opistolta

JKO:n Graafisen suunnittelun koulutuksen opiskelijatyönä toteutettu asiakastarina. YouTube - aukeaa uuteen ikkunaan

Laatutyöllä kehittäminen

 

Opiston toimintojen laadunhallinnan tausta-ajatuksena on jatkuvan parantamisen periaate ja se perustuu toiminnanohjausjärjestelmään, joka on rakennettu opiston intra-netiin. Siinä on kuvattuna keskeiset opiston toimintaprosessit sekä toimintaa ohjaavat dokumentit. Toiminnanohjausjärjestelmä perustuu organisaatiorakenteen mukaan vastuutettuun työnjakoon, sitä ohjaavaan vuosikello- ja prosessityöskentelyyn, niiden toimivuutta seuraaviin mittareihin ja tulosten analysointiin sekä niistä johdettuihin päätöksentekoprosesseihin.

 

Tasapainotettu tuloskortti (BSC) toimii opiston strategian toteutumisen arvioinnin välineenä. Tuloskortin mittareiden laadinnassa kiinnitetään huomiota sekä lyhyen aikavälin että koko strategiakauden mittaisten tavoitteiden toteutumiseen. Toimintojen kokonaisarvioinnissa lähtökohtana on tasapaino ulkoisten ja sisäisten arviointien välillä, nykytilanteen seuranta ja ennakointi sekä opiston koko toimintakulttuurin kehittäminen. Arvioinnissa käytetään sekä laadullisia että määrällisiä mittareita.

 

Toiminnanohjausjärjestelmän ja sen toiminnan kuvaus

 

Laatutyön kokonaisuuden, toiminnanohjausjärjestelmän ja koko henkilökunnan laadunhallinnan osaamisen kehittäminen on keskeinen tavoite kuluvalla strategiakaudella (2019-2022). Opisto on mukana maakunnallisissa sekä valtakunnallisissa laadun kehittämishankkeissa ja pyrkii kehittämään laadunhallintaosaamistaan myös sisäisten henkilöstökoulutuksien avulla. Oman arviointiosaamisen (itsearviointien) kehittäminen on toimintajärjestelmän kehittämisen tueksi tärkeää koko henkilökunnan laadunhallintaosaamisen kehittämistyössä strategiakaudella.

 

Laadunhallinnan ja toiminnanohjausjärjestelmän kehittämistyötä ohjaa ja valvoo rehtori yhteistyössä johtoryhmän, laaturyhmän ja koulutuksen kehittämis- ja suunnittelutyöryhmän kanssa.

 

Opiston laatupäällikkönä toimii apulaisrehtori Matti Virtala.

Kannatusyhdistys

Jyväskylän kristillisen opiston kannatusyhdistys ry omisti opiston vuoteen 2001 saakka, jolloin se siirsi opiston omaisuuden ja ylläpitoluvan Jyväskylän kristillisen opiston säätiölle. Nykyisin kannatusyhdistys vaalii omalla toiminnallaan herännäisyyden henkeä opistossa.

 • Kokoamalla entisiä ja nykyisiä opiskelijoita, työntekijöitä ja opiston ystäviä yhteisiin seuroihin ja tilaisuuksiin.
 • Kutsumalla Jyväskylän eri oppilaitoksiin saapuneita körttinuoria ja körttikuoron laulajia opiston opiskelijoiden vieraiksi.
 • Järjestämällä veisuuta kaikille halukkaille
 • Osallistumalla yhteisiin retkiin mm. herättäjäjuhlille, seurakunnan tilaisuuksiian ja tapahtumiin ja pyrkimällä muutenkin edistämään keskinäistä yhteyttä ja yhteistä toimintaa opiston työn tukemiseksi.
 • Tukemalla opiston kasvatuksen ja koulutuksen tunnetuksi tekemisessä.
 • Jakamalla stipendejä opiskelijoille.
 • Vierailemalla opiston väen ja jyväskyläläisten ystävien kanssa maakunnassa.

Kannatusyhdistyksessä on tällä hetkellä noin 140 jäsentä. Jäsenille lähetetään vuosittain 2-3 kertaa jäsentiedote.
Vuosijäsenmaksu on 10 euroa ja ainaisjäsenmaksu 85 €.

 

 

Tervetuloa mukaan kannatusyhdistyksen toimintaan!

Jyväskylän kristillisen opiston
kannatusyhdistyksen johtokunta

 • Hakkarainen Kirsti, varapj., Saarijärvi, 040 183 4645
  kirstijalaurihakkarainen@suomi24.fi
 • Kivioja, Leila, Jyväskylä, 0400 837 617
 • Nurminen, Leila, siht. , Jyväskylä, 040 564 7388
  leila.nurminen@luukku.com
 • Rajala, Esko, Jyväskylä, 040 575 3536
  evo63430@gmail.com
 • Toivio, Sulo, Saarijärvi, 050 064 4843
 • Tukiainen, Heikki O., pj. , Uurainen, 040 544 2146
  heikki.tukiainen@gospro.fi

Varajäsenet

 • Hytönen, Pekka, Leivonmäki, 0400 543 990
  hytonenpekka4@gmail.com
 • Lahtinen, Matti, Hyvinkää, 0400 483 485
  matti.lahtinen@pp5.inet.fi
 • Nurminen, Arto, Jyväskylä, 040 524 1288
  artonurminen8@gmail.com

 

Kannatusyhdistyksen Ystäväviesti

 

Opistolaispäivät

Jyväskylän kristillisen opiston opistolaispäivää vietetään opiston kirkkopyhän yhteydessä helmikuun toisena sunnuntaina.

Kirkkopyhän jumalanpalvelus ja seurat vietetään opiston välittömässä läheisyydessä olevassa Kuokkalan kirkossa.

Seurat

Seurat ovat olennainen osa herännäisyyden hengellistä elämää. Seuratilaisuudet ovat kaikille avoimia.
Seuroissa vuorottelevat puheet ja virret. Herännäisseurojen parisataavuotiseen perinteeseen kuuluu, että puheita ei yleensä valmistella etukäteen. Puhujat saavat virikkeitä toisiltaan ja jatkavat toistensa ajatuksia. Parhaimmillaan seurojen puheista muodostuu kokonaisuus.
Virsikirjana seuroissa käytetään Siionin virsiä. Valitsemillaan virsillä kuulijat kommentoivat puhetta. Tärkeä osa seuroja on myös tuttujen tapaaminen ja vieraisiin tutustuminen kahvipöydän ääressä.

 

Tervetuloa seuroihin hiljentymään, veisaamaan, virkistymään ja tapaamaan ystäviä!

 

Opiston Seurat

 

SYKSY 2018

Seurat klo 18

15.8

19.9

24.10

 

Adventtiseurat klo 14

2.12 (klo 13 puuro, klo 14 seurat)

 

KEVÄT 2019

Seurat klo 18

16.1

13.3

24.4

 

Opiston kirkkopyhä klo 11

10.2 Kuokkalan kirkko ( 11 jp, ruoka,  seurat klo 13)

Suomessa on 87 kansanopistoa.

41 niistä on arvopohjaltaan kristillisiä.

Kahdeksan herännäisopistoa muodostavat vuonna
2002 perustetun OldBrandNew-opistojen (OBN) yhteistyörenkaan.

 

OBN- Opistojen joukossa on suuria ja pieniä. Osa niistä on kaupunki- tai taajama-, osa maaseutuopistoja. OBN-opistojen koulutustarjonta on laaja. Opistoissa saa ammatillista

koulutusta (perustutkintoja, sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja), perusopetusta ja perusopetuksen lisäopetusta, vapaan sivistystyön koulutusta, AMK-opintoja, lukiokoulutusta sekä avoimen yliopiston opintoja.

 

Osa OBN-opistoista suunnittelee parhaillaan yhteistyönsä tiivistämistä Herännäisopistojen konsortioksi.

 

Lisätietoja yhteistoimintarenkaaseen kuuluvista opistojen koulutustarjonnasta saat alla olevista linkeistä:

 

Eurajoen kristillinen opisto
Koulutie 4, 27100 Eurajoki | (02) 8680 065

 

Jyväskylän kristillinen opisto
Sulkulantie 28, 40520 Jyväskylä | (014) 334 8000

 

Kainuun opisto
Tahvintie 4, 88380 Mieslahti | (08) 873 116

 

Lapuan kristillinen opisto
Siiriläntie 11-3, 62100 Lapua | (06) 4339 200

 

Lieksan kristillinen opisto
Kylänlahdentie 81, 81820 Kylänlahti | (013) 547 141

 

Raudaskylän kristillinen opisto
Opistontie 4-6, 84880 Ylivieska | (08) 4276 200

 

Turun kristillinen opisto
Lustokatu 7, 20380 Turku | (02) 4123 500

 

Valkealan kristillinen kansanopisto
Kansanopistontie 53, 47830 Hasua | (05) 3414 600

Keski-Suomen kansanopistot

Keski-Suomen alueella on Jyväskylän kristillisen opiston lisäksi viisi muuta kansanopistoa. Kansanopistot muodostavat Keski-Suomen kansanopistojen yhteistoimintarenkaan (konsortion).

 

Löydät tarkemmmat tiedot Keski-Suomen kansanopistoista alla olevien linkkien välityksellä

 

Alkio-opisto, Korpilahti

Iso Kirja -opisto, Keuruu

Jämsän Kristillinen Opisto, Jämsä

Karstulan Evankelinen Opisto, Karstula

Keski-Suomen Opisto, Äänekoski 

Avoimet työpaikat Jyväskylän kristillisellä opistolla

 

Haemme Jyväskylän kristilliselle opistolle opintohallinnon assistenttia

 

Jyväskylän kristillinen opisto on säätiöpohjainen, herännäishenkinen, monialainen kansanopisto, jossa opiskelee noin 450 opiskelijaa. Oppilaitos järjestää ammatillista koulutusta, vapaan sivistystyön koulutusta sekä aikuisten perusopetusta. Lisäksi opiston koulutustarjontaan kuuluu monipuolinen lyhytkurssitoiminta. Opisto sijaitsee Kuokkalassa, keskustan palvelujen välittömässä läheisyydessä. Opistossa työskentelee 60 päätoimista työntekijää ja n. 50 tuntiopettajaa.

 

Haemme määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.9.2019 – 30.8.2020

Opintohallinnon assistenttia

 

Haemme vahvistusta opintohallinnon tiimiin, tehtävä on siis uusi. Assistentin tehtävänä tulee olemaan laaja-alainen opintohallintojärjestelmän käyttö ja kehittäminen sekä raportointi ja tilastointi. Pääasiallisena työkaluna tehtävässä käytetään Primus opiskelijahallintojärjestelmää sekä Opetushallituksen sähköisiä palvelujärjestelmiä opintopolussa (mm. Koski, Arvo, ePerusteet, eHOKS). Tehtävä edellyttää erittäin hyviä tietoteknisiä taitoja sekä valmiutta soveltaa tietotekniikkaa laaja-alaisesti. Opintohallinnon assistentti työskentelee työparina opiston koulutussuunnittelijan kanssa sekä tiiviissä yhteistyössä muun henkilöstön kanssa.

 

Edellytettävä osaaminen ja työkokemus: Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus-, viestintä- ja yhteistyötaitoja sekä hyvää tietojärjestelmien käytön osaamista. Tehtävässä tarvitaan loogista ajattelua, tarkkaa ja huolellista työotetta sekä itsenäistä, aktiivista ja vastuullista työskentelytapaa. Odotamme hakijalta suomalaisen koulutusjärjestelmän sekä Primus opiskelijahallintojärjestelmän tuntemusta. Tehtävässä katsotaan eduksi vähintään toisen asteen koulutus alalta, joka antaa riittävät valmiudet toimia monipuolisesti opintohallinnon tietojärjestelmien parissa sekä aikaisempi työkokemus oppilaitosympäristöissä.

 

Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaan. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä toimitettava nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rekisteriote. Toimen täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 16. elokuuta 2019 klo 14.00 mennessä postitse osoitteella Jyväskylän kristillisen opiston säätiö, Sulkulantie 28, 40520 Jyväskylä tai sähköisesti toimisto@jko.fi. Kuoreen ja e-mailiin merkintä ”Opintohallinnon assistentin haku”. Hakemuksia ei palauteta.

 

Lisätietoja tehtävästä antaa

koulutussuunnittelija Jonna Majava jonna.majava@jko.fi puh. 050 389 9638

tai apulaisrehtori Matti Virtala matti.virtala@jko.fi puh. 044 752 2749.

Puhelinaika tiedusteluille ti 6.8.2019 klo 12.00-15.30 ja ke 14.8.2019 klo 9.00-15.30.