Jyväskylän kristillinen opisto

 

Noin 450 tyytyväistä opiskelijaa työskentelee opintojensa parissa opistollamme vuosittain. Meiltä löytyy asuntoloissamme 35 vuodepaikkaa. Turvallisuus ja ympäristömyönteisyys on meille tärkeää, niistä tunnustuksena turvallisuuspalkinto ja kestävän kehityksen sertifikaatti. Tarjoamme ajankohtaista osaamista, monipuolista koulutusta, opiskelun tukea, uusia alkuja, mitä vain opiskelulta odotat. Lisäksi tarjoamme kokous- majoitus- ja juhlapalveluita.

 

Opisto on tehnyt laadukasta ja monipuolista koulutustyötä vuodesta 1942. Opisto on kansanopisto, sisä- ja aikuisoppilaitos, mutta myös erilaisten kesä-, kulttuuri-, kokous- ja seurakuntatapahtumien pitopaikka sekä Keski-Suomen maakunnan herännäisyyden vaalija ja tukikohta. Koulutustoimintaamme toteutetaan ja kehitetään vahvassa yhteistyössä työelämän ja alueellisten verkostojen kanssa.

 

Tunnustuksia:

Historia

 

Jyväskylän kristillinen opisto on yksi maamme 87 kansanopistosta. Vajaa puolet opistoista on arvopohjaltaan kristillisiä ja kahdeksan niistä herännäis- eli körttiopistoja. Kansanopistojen toiminta on opetusviranomaisten valvomaa ja pääosin valtionavustuksilla rahoitettua. Pienempi osa tuloista kertyy opiskelijamaksuista.

 

Opisto aloittaa toimintansa marraskuussa 1942

 

Kansanopistojärjestelmä on pohjoismainen: ensimmäinen kansanopisto perustettiin Tanskaan vuonna 1844. Suomeen, Kangasalalle, ensimmäinen kansanopisto perustettiin vuonna 1888. Jyväskylän kristillinen opisto aloitti toimintansa marraskuun alussa 1942 Keljon Taipaleessa, silloisessa Jyväskylän maalaiskunnassa.

 

Toiminta siirtyy Sulkulan kartanon tiloihin 1945

 

Tammikuussa 1944 ostettiin osin kauppias Robert Ruthin ja hänen puolisonsa lahjoitusvarojen turvin (noin miljoona markkaa) silloin Jyväskylän maalaiskunnassa sijainneesta Sulkulan tilasta kuuden hehtaarin alue ja sillä olleet rakennukset 2,5 miljoonan markan kauppahinnalla. Ensimmäinen tynkälukukausi omissa Sulkulan kartanon tiloissa alkoi 9. tammikuuta 1945. Opiskelijoita oli 44, heistä poikia kuusi.

 

Yksityisen säätiön omistama oppilaitos 2001

 

Herättäjä-yhdistys oli opiston perustaja ja ylläpitäjä vuoteen 1949 saakka, jolloin ylläpitäjäksi vaihtui Jyväskylän Kristillisen Kansanopiston Kannatusyhdistys. Vuodesta 2001 alkaen opistoa on ylläpitänyt Jyväskylän kristillisen opiston säätiö.

 

Hallinto

 

Jyväskylän kristillisen opiston säätiön valtuuskuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 12 jäsentä, jotka valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Säätiön hallitukseen kuuluu kuusi kahdeksi vuodeksi valittavaa jäsentä sekä itseoikeutettuna jäsenenä opiston rehtori.

 

Opiston säätiön valtuuskunta 2018-2021

 • Jukka Alanko
 • Reetta Almqvist
 • Aila-Leena Matthies
 • Hillevi Suutala
 • Helena Viholainen
 • Jukka Ruotsalainen
 • Seppo Wuolio
 • Aapo Reuter
 • Timo Jokinen
 • Heikki O. Tukiainen
 • Osmo Kangas
 • Tiina Parviainen
 • Pirjo Salminen

Opiston säätiön hallitus 2020-2021 (varajäsen suluissa)

 • Heikki K. Lyytinen (Seppo Wuolio)
 • Riku Bucht (Jussi Hietala)
 • Helena Peltonen (Tiina Parviainen)
 • Liisa Kuparinen (Tuuni Hjelt)
 • Helena Rasku-Puttonen (Jukka Alanko)
 • Juhani Schiestl (Mika Nuorva)
 • Harri Erkamaa (Matti Virtala)

henkilökunnan edustaja

 • Jussi Seppänen ()

Opisto tänään

 

Jyväskylän kristillistä opistoa kehitetään jatkuvasti uudistuvana, toimintavalmiuttaan vahvistavana ja laajentavana oppivana yhteisönä. JKOn menestys perustuu autonomiseen päätöksentekoon, toimintaympäristön ennakoivaan hallintaan ja ajantasaiseen osaamiseen sekä toimintojen laadun jatkuvaan kehittämiseen.

 

Jyväskylän kristillinen opisto järjestää järjestämislupansa rajoissa vapaan sivistystyön koulutusta, ammatillista koulutusta, aikuisten perusopetusta ja perusopetuksen lisäopetusta sekä työelämässä jo toimiville vuosittain vaihtuvan tarjonnan lyhytkursseina toteutettavaa ajankohtaiskoulutusta.

 

Opistossa annettavan opetuksen ja ohjauksen perusta on herännäishenkisessä kristillisyydessä ja yhteisöllisyydessä, joiden pohjalta opisto järjestää yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta.  Koulutuksessa painottuvat kasvatukselliset aineet, taito- ja taideaineet, tieto- ja viestintätekniikka sekä seurakunnallista ja yhteiskunnallista työtä tukevat opinnot.

 

Koulutustoiminnan lisäksi opisto tarjoaa monipuolisia kokous-, majoitus- ja juhlapalveluja sekä työelämän kehittämispalveluja.

 

Opiston vahvuuksia ovat

 • Ennakointikyky
 • Nopea reagointikyky ja ketteryys
 • Uudistumiskykyinen koulutustarjonta
 • Yhteisöllisyyttä vahvistavat arvot ja toimintakulttuuri
 • Sijainti kasvukeskuksessa
 • Monialaisen opiston mahdollisuudet ja yhteistoimintaedut
 • Hyvät työelämäsuhteet ja verkostot
 • Monipuoliset oppimisympäristöt
 • Henkilöstön korkeatasoinen osaaminen
 • Vahva ja vakaa talous
 • Oppiva organisaatio ja oppivan organisaation toimintakulttuuri

 

Visiomme on
ILOA, ELOA, ÄLYÄ ELÄMÄNLAAJUISEEN OPPIMISEEN JA MUUTOKSESSA MENESTYMISEEN

 

 

Arvot

 

 

Jyväskylän kristillisen opiston arvopohja on luterilaisen kansankirkkomme edustamassa kristillisyydessä ja herännäisyydessä. Arvomme ovat:

 

Yhteisöllisyys

 

Toimimme siten, että opiskelijat, muut asiakkaat ja henkilöstö kokevat Jyväskylän kristillisen opiston turvalliseksi ja viihtyisäksi opiskelu- ja työpaikaksi sekä yhteistyökumppaniksi. Edistämme vuorovaikutusta ja tuemme opiston päätöksillä yhteisöllisyyttä ja ihmisläheisyyttä. Tiedostamme opiskelijoiden, muiden asiakkaiden ja henkilökunnan tarpeet ja otamme ne huomioon päätöksenteossa. Toimintamme tavoitteena on inhimillinen, hyvinvoiva, kestävään kehitykseen perustuva monikulttuurinen oppilaitosyhteisö.

 

Kunnioitus

 

Kunnioitamme opiskelijoitamme, muita asiakkaitamme ja toinen toisiamme sekä arvostamme monikulttuurisuutta. Kasvatamme itseämme ja toisiamme erilaisuuden kunnioittamiseen. Noudatamme yhteisesti sovittuja pelisääntöjä ja kohtaamme opiskelijat, muut asiakkaat sekä henkilöstön oikeudenmukaisesti kaikissa tilanteissa..

 

Rohkeus

 

Toimimme innovatiivisesti ja ennakoivasti. Vahvistamme uutta ajattelua sekä hallittua riskinottamista. Rohkaisemme luovuuteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen menestystekijänä muuttuvassa ja kansainvälistyvässä toimintaympäristössä.

 

Luottamus

 

Luottamus rakentaa hyvinvointia ja menestystä asiakas- ja henkilöstösuhteissa. Siksi edistämme toimissamme avoimuutta, itseluottamusta, johtamista ja työpaikan ilmapiiriä sekä suhde-, markkina- ja yhteiskuntaluottamusta.

Numeroina

 • Opiskelijoita n. 450
 • Henkilöstöä n. 60
 • Tuntiopettajia n. 50
 • Pitkiä koulutusohjelmia 15
 • Vuosibudjetti n. 4 milj. €
 • Kampusalueella yhteensä 8 rakennusta joissa lattianeliöitä 4 100 m2
 • Opetustiloja 15 kpl, (2 862 m2)
 • Henkilökohtaisen ohjauksen ja vapaa-ajan tiloja
 • Majoitustiloja 80:lle
 • Juhlasalissa tilaa 200 henkilölle
 • Ruokasalissa tilaa 120 henkilölle
 • Ilmaista parkkitilaa noin 100 autolle

Opiskelijatarinat
Jyväskylän kristilliseltä opistolta

JKO:n Graafisen suunnittelun koulutuksen opiskelijatyönä toteutettu asiakastarina. YouTube - aukeaa uuteen ikkunaan

Laatutyöllä kehittäminen

 

Opiston toimintojen laadunhallinnan tausta-ajatuksena on jatkuvan parantamisen periaate ja se perustuu toiminnanohjausjärjestelmään, joka on rakennettu opiston intra-netiin. Siinä on kuvattuna keskeiset opiston toimintaprosessit sekä toimintaa ohjaavat dokumentit. Toiminnanohjausjärjestelmä perustuu organisaatiorakenteen mukaan vastuutettuun työnjakoon, sitä ohjaavaan vuosikello- ja prosessityöskentelyyn, niiden toimivuutta seuraaviin mittareihin ja tulosten analysointiin sekä niistä johdettuihin päätöksentekoprosesseihin.

 

Tasapainotettu tuloskortti (BSC) toimii opiston strategian toteutumisen arvioinnin välineenä. Tuloskortin mittareiden laadinnassa kiinnitetään huomiota sekä lyhyen aikavälin että koko strategiakauden mittaisten tavoitteiden toteutumiseen. Toimintojen kokonaisarvioinnissa lähtökohtana on tasapaino ulkoisten ja sisäisten arviointien välillä, nykytilanteen seuranta ja ennakointi sekä opiston koko toimintakulttuurin kehittäminen. Arvioinnissa käytetään sekä laadullisia että määrällisiä mittareita.

 

Toiminnanohjausjärjestelmän ja sen toiminnan kuvaus

 

Laatutyön kokonaisuuden, toiminnanohjausjärjestelmän ja koko henkilökunnan laadunhallinnan osaamisen kehittäminen on keskeinen tavoite kuluvalla strategiakaudella (2019-2022). Opisto on mukana maakunnallisissa sekä valtakunnallisissa laadun kehittämishankkeissa ja pyrkii kehittämään laadunhallintaosaamistaan myös sisäisten henkilöstökoulutuksien avulla. Oman arviointiosaamisen (itsearviointien) kehittäminen on toimintajärjestelmän kehittämisen tueksi tärkeää koko henkilökunnan laadunhallintaosaamisen kehittämistyössä strategiakaudella.

 

Laadunhallinnan ja toiminnanohjausjärjestelmän kehittämistyötä ohjaa ja valvoo rehtori yhteistyössä laatupäällikön, johtoryhmän, laaturyhmän ja koulutuksen kehittämis- ja suunnittelutyöryhmän kanssa.

 

Opiston laatu-ja kehittämispäällikkönä toimii Sirkka Salvi.

Kannatusyhdistys

Jyväskylän kristillisen opiston kannatusyhdistys ry omisti opiston vuoteen 2001 saakka, jolloin se siirsi opiston omaisuuden ja ylläpitoluvan Jyväskylän kristillisen opiston säätiölle. Nykyisin kannatusyhdistys vaalii omalla toiminnallaan herännäisyyden henkeä opistossa.

 • Kokoamalla entisiä ja nykyisiä opiskelijoita, työntekijöitä ja opiston ystäviä yhteisiin seuroihin ja tilaisuuksiin.
 • Kutsumalla Jyväskylän eri oppilaitoksiin saapuneita körttinuoria ja körttikuoron laulajia opiston opiskelijoiden vieraiksi.
 • Järjestämällä veisuuta kaikille halukkaille
 • Osallistumalla yhteisiin retkiin mm. herättäjäjuhlille, seurakunnan tilaisuuksiian ja tapahtumiin ja pyrkimällä muutenkin edistämään keskinäistä yhteyttä ja yhteistä toimintaa opiston työn tukemiseksi.
 • Tukemalla opiston kasvatuksen ja koulutuksen tunnetuksi tekemisessä.
 • Jakamalla stipendejä opiskelijoille.
 • Vierailemalla opiston väen ja jyväskyläläisten ystävien kanssa maakunnassa.

Kannatusyhdistyksessä on tällä hetkellä noin 140 jäsentä. Jäsenille lähetetään vuosittain 2-3 kertaa jäsentiedote.
Vuosijäsenmaksu on 10 euroa ja ainaisjäsenmaksu 85 €.

 

 

Tervetuloa mukaan kannatusyhdistyksen toimintaan!

Jyväskylän kristillisen opiston
kannatusyhdistyksen johtokunta

 • Hakkarainen Kirsti, varapj., Saarijärvi, 040 183 4645
  kirstijalaurihakkarainen@suomi24.fi
 • Kivioja, Leila, Jyväskylä, 0400 837 617
 • Nurminen, Leila, siht. , Jyväskylä, 040 564 7388
  leila.nurminen@luukku.com
 • Rajala, Esko, Jyväskylä, 040 575 3536
  evo63430@gmail.com
 • Toivio, Sulo, Saarijärvi, 050 064 4843
 • Tukiainen, Heikki O., pj. , Uurainen, 040 544 2146
  heikki.tukiainen@gospro.fi

Varajäsenet

 • Hytönen, Pekka, Leivonmäki, 0400 543 990
  hytonenpekka4@gmail.com
 • Lahtinen, Matti, Hyvinkää, 0400 483 485
  matti.lahtinen@pp5.inet.fi
 • Nurminen, Arto, Jyväskylä, 040 524 1288
  artonurminen8@gmail.com

 

Kannatusyhdistyksen Ystäväviesti

 

Opistolaispäivät

Jyväskylän kristillisen opiston opistolaispäivää vietetään opiston kirkkopyhän yhteydessä helmikuun toisena sunnuntaina.

Kirkkopyhän jumalanpalvelus ja seurat vietetään opiston välittömässä läheisyydessä olevassa Kuokkalan kirkossa.

Seurat

Seurat ovat olennainen osa herännäisyyden hengellistä elämää. Seuratilaisuudet ovat kaikille avoimia.
Seuroissa vuorottelevat puheet ja virret. Herännäisseurojen parisataavuotiseen perinteeseen kuuluu, että puheita ei yleensä valmistella etukäteen. Puhujat saavat virikkeitä toisiltaan ja jatkavat toistensa ajatuksia. Parhaimmillaan seurojen puheista muodostuu kokonaisuus.
Virsikirjana seuroissa käytetään Siionin virsiä. Valitsemillaan virsillä kuulijat kommentoivat puhetta. Tärkeä osa seuroja on myös tuttujen tapaaminen ja vieraisiin tutustuminen kahvipöydän ääressä.

 

Tervetuloa seuroihin hiljentymään, veisaamaan, virkistymään ja tapaamaan ystäviä!

 

SEURAT
JYVÄSKYLÄN KRISTILLISELLÄ OPISTOLLA
Sulkulantie 28

 

 

Su 7.2 Opiston kirkkopyhä Kuokkalan kirkossa,
messu klo 11 ja sen jälkeen seurat

Tallenne:

https://youtu.be/tW2Pz9kJJi4 

 

Ke 21.4 klo 18 Seurat, (Jyväskylän paikallisyhdistys ) JKO, suoratoistona YouTubessa.

 

 

Ke 19.5 klo 18 Seurat Jyväskylän Kristillisen opiston piha-alueella.

 

Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan.

Otamme huomioon päivittyvät, valtakunnalliset turvallisuusohjeet.

TERVETULOA!

Suomessa on 87 kansanopistoa.

41 niistä on arvopohjaltaan kristillisiä.

Kahdeksan herännäisopistoa muodostavat vuonna
2002 perustetun OldBrandNew-opistojen (OBN) yhteistyörenkaan.

 

OBN- Opistojen joukossa on suuria ja pieniä. Osa niistä on kaupunki- tai taajama-, osa maaseutuopistoja. OBN-opistojen koulutustarjonta on laaja. Opistoissa saa ammatillista

koulutusta (perustutkintoja, sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja), perusopetusta ja perusopetuksen lisäopetusta, vapaan sivistystyön koulutusta, AMK-opintoja, lukiokoulutusta sekä avoimen yliopiston opintoja.

 

Osa OBN-opistoista suunnittelee parhaillaan yhteistyönsä tiivistämistä Herännäisopistojen konsortioksi.

 

Lisätietoja yhteistoimintarenkaaseen kuuluvista opistojen koulutustarjonnasta saat alla olevista linkeistä:

 

Eurajoen kristillinen opisto
Koulutie 4, 27100 Eurajoki | (02) 8680 065

 

Jyväskylän kristillinen opisto
Sulkulantie 28, 40520 Jyväskylä | (014) 334 8000

 

Kainuun opisto
Tahvintie 4, 88380 Mieslahti | (08) 873 116

 

Lapuan kristillinen opisto
Siiriläntie 11-3, 62100 Lapua | (06) 4339 200

 

Lieksan kristillinen opisto
Kylänlahdentie 81, 81820 Kylänlahti | (013) 547 141

 

Raudaskylän kristillinen opisto
Opistontie 4-6, 84880 Ylivieska | (08) 4276 200

 

Turun kristillinen opisto
Lustokatu 7, 20380 Turku | (02) 4123 500

 

Valkealan kristillinen kansanopisto
Kansanopistontie 53, 47830 Hasua | (05) 3414 600

Keski-Suomen kansanopistot

Keski-Suomen alueella on Jyväskylän kristillisen opiston lisäksi viisi muuta kansanopistoa. Kansanopistot muodostavat Keski-Suomen kansanopistojen yhteistoimintarenkaan (konsortion).

 

Löydät tarkemmmat tiedot Keski-Suomen kansanopistoista alla olevien linkkien välityksellä

 

Alkio-opisto, Korpilahti

Iso Kirja -opisto, Keuruu

Jämsän Kristillinen Opisto, Jämsä

Karstulan Evankelinen Opisto, Karstula

Keski-Suomen Opisto, Äänekoski 

Haemme Jyväskylän kristilliselle opistolle uusia osaajia

Jyväskylän kristillinen opisto on säätiöpohjainen, herännäishenkinen, monialainen kansanopisto, jossa opiskelee noin 450 opiskelijaa. Oppilaitos järjestää ammatillista koulutusta, vapaan sivistystyön koulutusta sekä perusopetusta. Lisäksi opiston tarjontaan kuuluu monipuolinen lyhytkurssitoiminta. Opisto sijaitsee Kuokkalassa, keskustan palvelujen välittömässä läheisyydessä. Opiston palveluksessa on n. 70 työntekijää ja n. 50 tuntiopettajaa.

 

Haemme määräaikaiseen (1.8.2021 -31.7.2022) työsuhteeseen opettajaa kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon, nuoriso- ja yhteisöohjauksen suuntautumisalalle.

 

Tehtävään kuuluu monipuolisia opetus- ja ohjaustehtäviä kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnossa, erityisesti nuoriso- ja yhteisöohjaajien koulutuksessa sekä ryhmänohjaajan tehtävät.

 

Pätevyysvaatimuksena edellytämme alan ammatillisen opettajan kelpoisuutta ja kokemusta nuorisotyöstä.

 

Arvostamme kokemusta ammatillisesta koulutuksesta ja vahvaa osaamista toiminnallisista menetelmistä. Etenkin elämys- ja seikkailukasvatuksen, median ja digitaalisen nuorisotyön osaaminen katsotaan eduksi. Lisäksi arvostamme yhteistyötaitoja, kehittävää työotetta sekä hyviä työelämän verkostoyhteyksiä.

 

Lisätietoja tehtävästä antaa tiiminvetäjä Elina Kari (puh. 044 752 2775, elina.kari@jko.fi).

 

Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaan. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä toimitettava nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rekisteriote.

 

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 20. toukokuuta 2021 klo 14.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen toimisto@jko.fi. Sähköpostiin otsikko ”NYO-opettajan haku”. Hakemuksia ei palauteta.

 

 


Organisaatiomme uudistuessa 1.8.2021 alkaen haemme toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

 

KAHTA APULAISREHTORIA  

 

joista toisen vastuualueena on ammatillinen koulutus ja toisen kansanopistokoulutus sekä perusopetus.

 

Apulaisrehtori osallistuu johtoryhmän jäsenenä koko opiston kehittämiseen ja vastaa oman alueensa koulutustoiminnan seurannasta, suunnittelusta ja kehittämisestä sekä toimii rehtorin sijaisena.

 

Apulaisrehtorin toimeen edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, opettajan pätevyyttä sekä oman koulutusalueensa hyvää tuntemusta. Kokemus henkilöstö- ja oppilaitosjohtamisesta, koulutuksen kehittämisestä sekä suoritettu rehtorin tutkinto katsotaan eduksi. Tehtävän hoitamisessa muita tärkeitä taitoja ovat:

 • Vahva pedagogisen johtamisen osaaminen
 • Eri koulutusten rahoitusmuotojen tuntemus ja talousosaaminen
 • Työlainsäädännön tuntemus ja henkilöstöhallinnon osaaminen
 • Hyvät valmiudet verkostotyöhön, koulutuksen ennakointiin ja strategiseen suunnitteluun
 • Monikulttuurinen osaaminen

 

Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaan. Hakija voi esittää myös oman palkkatoivomuksensa. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä toimitettava nähtäväksi 504/2002 mukainen rekisteriote. Toimessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

 

Sähköiset hakemukset liitteineen tulee toimittaa osoitteeseen toimisto@jko.fi otsikolla ”apulaisrehtori” 3.5.2021 klo 15.30 mennessä.

 

Haastattelut vko 20, soveltuvuusarviointi vko 21, syventävät haastattelut vko 22.

 

Lisätietoja antavat rehtori Harri Erkamaa harri.erkamaa@jko.fi puh. 044 7522 764

ja apulaisrehtori Matti Virtala matti.virtala@jko.fi puh. 044 7522 749.

Puhelinaika tiedusteluille ti 20.4. klo 9-11 sekä ma 26.4. klo 12-14.