Uutta ammatillisessa koulutuksessa!

Tutkintorakenneuudistus tuo paljon uusia mahdollisuuksia

Tutkintorakenneuudistus tuo työelämän tarpeisiin uusia moniammatillisia tutkintoja ja osaamisaloja. Tutkintojen määrä väheni merkittävästi ja päivitetyt uudet tutkinnot ovat osaamisalapainotteisia ja erittäin monipuolisia. Uusi ammatillisen koulutuksen laki ja rahoitusuudistus kannustavat suorittamaan tutkinnonosia yli tutkintorajojen asiakaslähtöisesti ja joustavasti. Opiston tutkinnoissa osaamisalat ja tutkintonimikkeet ovat vielä osin perusteluonnoksista, joten ne voivat muuttua, mutta antavat kuitenkin jo suuntaa uudesta koulutustarjonnasta!

 

Uusia tutkintoja tulee mm. kasvatusalalle. Kasvatus- ohjausalalle tulee perustutkinto (ent. Lapsi- ja perhetyön perustutkinto), ammattitutkinto (ent. Lasten ja nuorten erityisohjaaja, Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja ja Perhepäivähoitaja) sekä erikoisammattitutkinto (ent. Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan erikoisammattitutkinto) ja useita osaamisaloja.

Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinnossa voi jatkossa erikoistua joko hautaus- tai seurakuntapalvelujen osaamisaloille. Suntion ammattitutkinto poistuu tutkintorakenteesta 31.7.2018.

Uusi Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto korvaa entisen Kotityöpalvelun ammattitutkinnon. Uudessa tutkinnossa on kolme osaamisalaa ja kuusi eri tutkintonimikettä. Lue lisää tutkinnon kuvauksesta!

 

Ajankohtaisen tiedon löydät kunkin tutkinnon kuvauksesta. Päivitämme tietoja sitä mukaa, kun tutkinnonperusteet julkaistaan!

Uusi järjestämislupa tukee henkilökohtaisia oppimispolkuja tutkintoon

Jyväskylän kristillisellä opistolla voit suorittaa tutkinnon osia kaikista tarjolla olevista tutkinnoista joko tutkintoon järjestettävän koulutuksen kautta hankitun osaamisen tai työelämässä hankitun osaamisen osoittamalla. Koulutuksiimme voi osallistua joustavasti myös työn ohessa. Koulutusta järjestetään opistolla, mutta osaamisen voi hankkia myös  työpaikalla joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Osaamisen voi osoittaa myös hakeutumalla tutkinnon suorittajaksi suoraan työelämästä, jolloin opistolta saat ohjausta näyttöön sekä arvioinnin tutkintotodistukseen.

Jatkuva haku ja aloitus henkilökohtaisen aikataulun mukaan

Opiston tutkintoihin on jatkuva haku, ja aloittamisaika koulutukselle voidaan sopia hyvin yksilöllisesti. Oppiminen voi alkaa vaikka työpaikalta! Opistolla järjestettävän koulutuksen tarjontaa kehitetään jatkossakin yhä enemmän työelämän tarpeisiin. Joustavat tavat oppia ja ohjaus vaikka verkon välityksellä mahdollistaa monimuotoisia opintopolkuja. Meille voi hakeutua tutkinnonsuorittajaksi tai opiskelemaan mistä päin Suomea tahansa.

Töihin tai jatko-opintoihin ammatillisen koulutuksen kautta

Ammatillinen koulutus turvaa osaamisen työelämässä ja täydennyskoulutus on tätä päivää. Työelämän muutoksiin tulee voida reagoida nopeasti, ja siihen uusi lainsäädäntö tarjoaa myös mahdollisuuden. Kaikista ammatillisista tutkinnoista saa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja/tai yliopistoihin. Yhteisiä tutkinnon osia voi nyt suorittaa myös osana ammatti- tai erikoisammattitutkintoa. Elinikäisen oppimisen avaintaidoista johdetut yhteiset tutkinnonosat ovat hyvä lisä tutkintoon, mikäli haluat kehittää akateemisia taitojasi edelleen.

Koulutustakuu on osa yhteiskuntavastuuta

Ammatillisen koulutuksen uudistus turvaa myös nuorten laaja-alaisen ja riittävän koulutuspaikkamäärän maakunnallisesti. Suoraan perusopetuksesta tai täysin ilman toisen asteen tutkintoa olevat hakevat oppilaitoksiin opetushallituksen opintopolku.fi palvelussa. Heillä on aina ensisijainen pääsy perustutkintoa suorittamaan.

 

Digitalisaatiota niin opintoihin kuin koulutuksen järjestäjällekin

Opiskelijoille kehitetään palveluja myös useissa eri hankkeissa, jotka mahdollistavat ohjauksen  oppimisen aikaan ja paikkaan katsomatta. Otamme digiloikkaa niin opettajina kuin oppijoinakin. Tutkinnon perusteet ja koulutusten toteutussuunnitelmat ovat kaikkien nähtävillä opetushallituksen ePerusteet ja AMosaa palveluissa.  Omaa osaamista voi arvioida jo hakeutumisvaiheessa Osaan.fi palvelussa.

 

 

Lisätietoja: Apulaisrehtori Matti Virtala 044 7522 749

 


Yhteishaku ammatilliseen perustutkintoon opintopolussa.

 

 

 

 

  • Hakuaika 20.2. -13.3.2018.

 

Jatkuva haku oppilaitokseen

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto (1.8.2018 alkaen Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto)

 

Lastenohjaaja toimii kasvatus- ja ohjaustehtävissä huolehtimalla lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Lastenohjaajan työ on kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa. Hän työskentelee ennen kaikkea varhaiskasvatuksen tehtävissä, mutta myös erilaisten perheiden sekä kouluikäisten lasten kanssa. Lastenohjaajan ydinosaamista ovat pedagoginen ja arvo-osaaminen sekä perheiden kanssa tehtävä työ. Kasvatustyö on verkostotyötä yhteistyössä seurakunnan, kunnan ja järjestöjen kanssa, ja sen tavoitteena on edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista.

 

Varhaiskasvatuspalveluja tuottavat kunnat, seurakunnat, järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat. Lastenohjaajan keskeisiä työympäristöjä ovat seurakunnan avoimet varhaiskasvatuspalvelut kuten päiväkerhot ja perhekerhot. Yhteiskunnan, järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien järjestämissä varhaiskasvatuspalveluissa lastenohjaaja työskentelee päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimessa varhaiskasvatustoiminnassa. Lisäksi lastenohjaaja työskentelee koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä lastensuojelun työympäristöissä.

 

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto poistuu tutkintorakenteesta 31.7.2018.

 

Keväällä 2018 haetaan suorittamaan Kasvatus ja ohjausalan perustutkintoa (varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala, lastenohjaaja) Seuraavat koulutukset alkavat syksyllä 2018.

 

Kevään yhteishaussa perusopetuksesta tai ilman aikaisempaa toisen asteen tutkintoa olevat hakevat opintopolku.fi palvelussa yhteishakuaikataulun mukaisesti.

 

Jatkuva haku suoraan opistolle joustavasti ympärivuoden.

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla

 

Tutkinnon vastuuopettaja:

 

Elina Kari
Opettaja, tiiminvetäjä
+358 (0)44 752 2775
elina.kari(at)jko.fi


 

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittanut saavuttaa ohjauksen, kasvatuksen ja ja kommunikoinnin tehtävissä tarvittavaa monipuolista osaamista. Alalla tarvitaan hyviä viestintä- vuorovaikutustaitoja sekä kykyä ottaa huomioon taustaltaan erilaisten ja eri-ikäisten ohjauksen ja tuen tarpeet. Vastuu ohjattavien ja asiakkaiden psyykkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta korostuu myös alan osaamisvaatimuksissa. Alalla työskennellään usein osana moniammatillista ryhmää ja/tai verkostoa.

 

Lastenohjaaja työskentelee varhaiskasvatuksen tehtävissä huolehtimalla lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hän voi työskennellä myös erilaisten perheiden ja kouluikäisten lasten kanssa. Lastenohjaajan työ on kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa.

 

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja suunnittelee, järjestää ja ohjaa eri-ikäisten ihmisten toimintaa. Työ on eri ikäisten ohjaus-, opastus- ja tukityötä, jonka painopiste on osallisuuden lisääminen, kansalaistoiminta ja monikulttuurinen työ. Alalla painottuvat harrastus- ja toimintamahdollisuuksien ohella nuorten elinolojen kehittäminen sekä yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja laajentaminen.

 

Kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja toimii viittomakielisten, kuulo- ja näkövammaisten, kielihäiriöisten sekä puhevammaisten ohjaus-, kasvatus- ja avustamistehtävissä.

Kasvatuksen ja ohjauksen perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään opetushallituksen määräyksessä ”Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa”.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon uudet tutkinnonperusteet tulevat voimaan 1.8.2018.

 

Keväällä 2018 haetaan suorittamaan Kasvatus ja ohjausalan perustutkintoa (varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala, lastenohjaaja). Seuraavat koulutukset alkavat syksyllä 2018.

Kevään yhteishaussa perusopetuksesta tai ilman aikaisempaa toisen asteen tutkintoa olevat hakevat opintopolku.fi palvelussa yhteishakuaikataulun mukaisesti.

 

Jatkuva haku suoraan opistolle joustavasti ympärivuoden.

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla

 

Tutkinnon vastuuopettaja:

 

Elina Kari
Opettaja, tiiminvetäjä
+358 (0)44 752 2775
elina.kari(at)jko.fi

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

 

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon suorittaja toimii erilaisissa kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan ympäristöissä tukien, ohjaten ja avustaen lapsia, nuoria ja aikuisia. Tutkinnon suorittanut osallistuu eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Työ sisältää kasvun, kehityksen, oppimisen ja toiminnan tukemista, ohjaamista ja avustamista erilaisissa toimintaympäristöissä.

 

Pääasiallisia toimintaympäristöjä ovat koulut ja oppilaitokset sekä niiden yhteydessä toimivat aamu- ja iltapäivätoiminta tai muu vapaa-aikatoiminta. Tutkinnon suorittaneen toimintaympäristö voi olla myös muu opiskeluun, työhön, vapaa-aikaan tai kotiin liittyvä toimintaympäristö esimerkiksi henkilökohtaista avustamista tarvitsevan avustettavan tarpeiden mukaan. Tutkinnon suorittaneen toimintaympäristöinä ovat mm. varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa päivähoito, esiopetus ja peruskoulu sekä aamu- ja iltapäivätoiminta ja vapaa-ajan toiminnot. Toisella asteella toimintaympäristöjä ovat mm. ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus, ammatilliset tutkintokoulutukset sekä lukio.

 

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto poistuu tutkintorakenteesta 31.12.2018  ja on  1.1.2019 alkaen Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto. Tutkintorakenteesta poistuva tutkinto on mahdollista suorittaa loppuun kolmen vuoden siirtymäajalla.

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla

 

Tutkinnon vastuuopettaja

 

Sari Paananen
opettaja
+358 (0)50 389 9639
sari.paananen(at)jko.fi

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

 

Lasten ja nuorten erityisohjaaja työskentelee lasten ja nuorten parissa, kohtaa työssään haasteellisia ohjattavia ja tarvitsee työkaluja moniammatilliseen yhteistyöhön.
Lasten ja nuorten erityisohjaajan tutkinto antaa valmiuksia toimia vaativissa kasvatus-, ohjaus- ja organisointitehtävissä lapsi- ja nuorisotyössä.

 

Erityisohjaajan toiminta­ympäristöjä voi olla mm. päivähoito, lapsi- ja perhetyö, nuorisotyö, koulu, aamu- ja iltapäivätoiminta, laitokset ja sairaalat, kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminta, erityisryhmien työpajat ja toimintakeskukset, kansalais- ja järjestötoiminta sekä alan yritykset.

 

Lasten- ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto poistuu tutkintorakenteesta 31.12.2018  ja on  1.1.2019 alkaen Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto. Tutkintorakenteesta poistuva tutkinto on mahdollista suorittaa loppuun kolmen vuoden siirtymäajalla.

 

Voit hakeutua suorittamaan Lasten- ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkintoa vuoden 2018 ajan.

 

Seuraava koulutus tullaan järjestämään Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoon vuonna 2019.

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla

 

Tutkinnon vastuuopettaja

 

Petri Rönkä
opettaja
+358 (0)50 389 9636
petri.ronka(at)jko.fi

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

 

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon uudet tutkinnonperusteet tulevat voimaan 1.1.2019.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoon koulutusta järjestetään vuonna 2019.

 

Tutkintorakenneuudistuksessa on suunniteltu tutkintonimikkeiksi mm. perhepäivähoitaja sekä koulunkäynnin aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja.

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto

 

Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia kasvatuskumppanuuden periaatteiden mukaisesti ammatillisessa vuorovaikutuksessa lasten ja heidän perheidensä kanssa, noudattaa varhaiskasvatuksen arvoja ja eettisiä periaatteita ja työskentelee vastuullisesti ja toimii tasa-arvoisesti yhteistyöverkostoissa. Hän osaa suunnitella tavoitteellista varhaiskasvatusta ja toimia ammatillisesti omassa työssään, toteuttaa monipuolista, lapsen tarpeista lähtevää varhaiskasvatusta, huolehtii lapsen perustarpeista ja osaa tukea lapsen kielellistä kehitystä ja ilmaisua.

 

Tutkinnon suorittanut osaa huolehtia perhepäiväkodin turvallisuudesta, puhtaudesta ja tilojen asianmukaisuudesta, huolehtii lasten päivittäisestä hygieniasta ja puhtaudesta sekä valmistaa terveellistä ja turvallista ruokaa lapsille. Hän toimii asianmukaisesti lapsen sairaus- ja tapaturmatilanteissa, osaa toimia varhaiserityiskasvatuksen tietoperustan mukaisesti, toimii yhteistyössä lapsen kasvatukseen ja kuntoutukseen osallistuvien henkilöiden kanssa sekä käyttää kuntouttavaa työotetta.

 

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä julkisen tai yksityisen varhaiskasvatusorganisaation palveluksessa perhepäiväkodissa tai ryhmäperhepäiväkodissa.

 

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto poistuu tutkintorakenteesta 31.12.2018  ja on  1.1.2019 alkaen Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto. Tutkintorakenteesta poistuva tutkinto on mahdollista suorittaa loppuun kolmen vuoden siirtymäajalla.

 

Voit hakeutua suorittamaan Perhepäivähoitajan ammattitutkintoa vuoden 2018 ajan, mikäli sinulla on oppisopimuspaikka.

 

Seuraava valmistava koulutus tullaan järjestämään Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoon vuonna 2019.

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla

 

Tutkinnon vastuuopettaja:

 

Elina Kari
Opettaja, tiiminvetäjä
+358 (0)44 752 2775
elina.kari(at)jko.fi

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto

 

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii ammatillisesti ja asiakaslähtöisesti alan vaativimmissa työtehtävissä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustilanteissa. Alan toimintaympäristöjä ovat varhaiskasvatus, perusopetus, aamu- ja iltapäivätoi-minta, vapaa-ajan toiminta sekä toinen aste.

 

Tutkinnon suorittaneella on valmius toimia myös laajemmissa toimintaympäristöissä, oman organisaationsa lisäksi myös alueellisella ja paikallisella tasolla. Toimintaympäristönä voi olla esimerkiksi lähialue tai kunta. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä toiminnan järjestäjänä tai palveluntuottajana tai tehdä yhteistyötä näiden kanssa erilaisissa kehittämis- ja koordinointitehtävissä.

 

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto on 1.1.2019 alkaen Kasvatus ja ohjausalan erikoisammattitutkinto.  Tutkinnon perusteet ovat vielä lausuntokierroksella.

 

Voit hakeutua suorittamaan Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkintoa mikäli sinulla on oppisopimuspaikka.

 

Seuraava koulutus tullaan järjestämään Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkintoon vuonna 2019.

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto

 

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinnon uudet tutkinnonperusteet tulevat voimaan 1.1.2019.

 

Seuraava koulutus tullaan järjestämään Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkintoon vuonna 2019.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto on 1.1.2018 voimaantuleva uuden tutkintorakenteen mukainen monialainen ammattitutkinto jossa on 6 eri tutkintonimikettä ja useita tutkinnonosia, joilla voi laajentaa työelämälähtöisesti ammattitaitoa erilaisiin työtehtäviin.

 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaskohteessa kiinteistö-, kotityö- tai puhdistuspalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti.

 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut henkilö toimii henkilökohtaisen avustamisen, kiinteistönhoidon, kotityöpalvelujen, laitoshuollon, teknisen kiinteistönhoidon tai toimitilahuollon tehtävissä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan asiakaskohteissa.

 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoon sisältyy kolme osaamisalaa:

  • kotityöpalvelujen osaamisala
  • toimitilahuollon osaamisala
  • kiinteistönhoidon osaamisala

Kotityöpalvelujen osaamisalan tutkintonimikkeitä ovat henkilökohtainen avustaja ja kodinhuoltaja.
Toimitilahuollon osaamisalan tutkintonimikkeitä ovat laitoshuoltaja ja toimitilahuoltaja.
Kiinteistönhoidon osaamisalan tutkintonimikkeitä ovat kiinteistönhoitaja ja tekninen kiinteistönhoitaja.

 

Opisto tarjoaa koulutusta vuoden 2018 aikana seuraaviin tutkintonimikkeisiin:

  • Henkilökohtainen avustaja
  • Toimitilahuoltaja
  • Kodinhuoltaja
  • Laitoshuoltaja

Voit suorittaa muilta osaamisaloilta tutkinnon tai tutkinnon osia, mikäli sinulla on oppisopimuspaikka tai työpaikka jossa voit osoittaa osaamisesi suoraan työelämästä.

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla

Tutkinnon vastuuopettaja

 

Niina Hakala
opettaja
+358 (0)50 389 9631
niina.hakala(at)jko.fi

Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto

 

Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinnon uudet tutkinnonperusteet tulevat voimaan 1.8.2018.

 

Seuraava koulutus Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkintoon alkaa syksyllä 2018.

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostitse

 

Tutkinnon vastuuopettaja

 

Kati Toivio
opettaja
+358 (0)50 3899 680
kati.toivio(at)jko.fi

Suntion ammattitutkinto

 

Tutkinnon suorittanut toimii kirkkonsa perinteen mukaisesti jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa. Hän valmistaa puitteet jumalanpalveluksille ja muille kirkollisille tilaisuuksille, osaa toimia kirkkonsa perinteen mukaisesti jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa sekä ottaa työssään huomioon tilaisuuksien luonteen, kirkkovuoden ja eri tilaisuuksien kristillisen symboliikan.

 

Tutkinnon suorittanut osaa tunnistaa, käsitellä ja säilyttää kirkkotekstiilejä, esineitä sekä arvoirtaimistoja, osaa toimia oman tehtäväalansa säädösten ja määräysten mukaisesti sekä työskennellä turvallisuuden huomioiden. Tutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaspalvelutilanteissa seurakuntalaisten, asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa ja työyhteisön jäsenenä. Hän osaa huolehtia kiinteistöjen ja kiinteistön käyttäjien turvallisuudesta, hoitaa kiinteistöjä ja niiden lähiympäristöjä, seurakunnan tiloja, tekstiilejä, esineistöä sekä huolehtia niiden kunnosta ja puhtaanapidosta. Tutkinnon suorittanut suunnittelee ja kehittää kiinteistöjen ja niiden lähiympäristöjen hoitoa ja toimenpiteitä.

 

Suntion ammattitutkinto on 1.8.2018 alkaen Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto. Tutkintoon on tulossa kaksi eri osaamisalaa ja runsaasti mielenkiintoisia tutkinnonosia. Tutkinnon perusteet ovat lausuntokierroksella.

 

Voit hakeutua suorittamaan Suntion ammattitutkintoa keväällä 2018 mikäli sinulla on oppisopimuspaikka.

 

Seuraava koulutus Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkintoon alkaa syksyllä 2018.

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostitse

 

Tutkinnon vastuuopettaja

 

Kati Toivio
opettaja
+358 (0)50 3899 680
kati.toivio(at)jko.fi