Laatutyöllä kehittäminen

Opiston toimintojen laadunhallinnan tausta-ajatuksena on jatkuvan parantamisen periaate ja se perustuu toiminnanohjausjärjestelmään, joka on rakennettu opiston intra-netiin. Siinä on kuvattuna keskeiset opiston toimintaprosessit sekä toimintaa ohjaavat dokumentit. Toiminnanohjausjärjestelmä perustuu organisaatiorakenteen mukaan vastuutettuun työnjakoon, sitä ohjaavaan vuosikello- ja prosessityöskentelyyn, niiden toimivuutta seuraaviin mittareihin ja tulosten analysointiin sekä niistä johdettuihin päätöksentekoprosesseihin.

Tasapainotettu tuloskortti (BSC) toimii opiston strategian toteutumisen arvioinnin välineenä. Tuloskortin mittareiden laadinnassa kiinnitetään huomiota sekä lyhyen aikavälin että koko strategiakauden mittaisten tavoitteiden toteutumiseen. Toimintojen kokonaisarvioinnissa lähtökohtana on tasapaino ulkoisten ja sisäisten arviointien välillä, nykytilanteen seuranta ja ennakointi sekä opiston koko toimintakulttuurin kehittäminen. Arvioinnissa käytetään sekä laadullisia että määrällisiä mittareita.

 

Toiminnanohjausjärjestelmän ja sen toiminnan kuvaus

Laatuyön kokonaisuuden, toiminnanohjausjärjestelmän ja koko henkilökunnan laadunhallinnan osaamisen kehittäminen on keskeinen tavoite kuluvalla strategiakaudella (2015-2018). Opisto on mukana maakunnallisissa sekä valtakunnallisissa laadun kehittämishankkeissa ja pyrkii kehittämään laadunhallintaosaamistaan myös sisäisten henkilöstökoulutuksien avulla. Oman arviointiosaamisen (itsearviointien) kehittäminen on toimintajärjestelmän kehittämisen tueksi tärkeää koko henkilökunnan laadunhallintaosaamisen kehittämistyössä strategiakaudella.

Laadunhallinnan ja toiminnanohjausjärjestelmän kehittämistyötä ohjaa ja valvoo rehtori yhteistyössä johtoryhmän, laaturyhmän ja koulutuksen kehittämis- ja suunnittelutyöryhmän kanssa.

Opiston laatupäällikkönä toimii apulaisrehtori Matti Virtala.

    

 
JKO | JYVÄSKYLÄN KRISTILLINEN OPISTO
Laadukasta koulutusta jo vuodesta 1942 | Sulkulantie 28 | 40520 Jyväskylä | 014 3348 000